DUM – Digitální učební materiály – Gymnázium, Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh

Zde je PDF verze katalogu DUM, který máte aktuálně zobrazen v html formátu.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura pro nižší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0101 –  Frazeologie
 2. VY_32_INOVACE_CJ0102 –  Tvarosloví – duálové tvary
 3. VY_32_INOVACE_CJ0103 –  Co nám uvízlo – opakování
 4. VY_32_INOVACE_CJ0104 –  Dopis
 5. VY_32_INOVACE_CJ0105 –  Bajka, alegorie
 6. VY_32_INOVACE_CJ0106 –  Charakteristika – jazykové prostředky
 7. VY_32_INOVACE_CJ0107 –  Bible jako knihovna
 8. VY_32_INOVACE_CJ0108 –  J. A. Komenský – křížovka
 9. VY_32_INOVACE_CJ0109 –  Literární druhy – pracovní list
 10. VY_32_INOVACE_CJ0110 –  Literární druhy – doplňovačka
 11. VY_32_INOVACE_CJ0111 –  Verš, strofa, rým, rytmus
 12. VY_32_INOVACE_CJ0112 –  Literární druhy, verš, strofa, rým – opakování
 13. VY_32_INOVACE_CJ0113 –  Přídavná jména – Červená karkulka
 14. VY_32_INOVACE_CJ0114 –  Bingo – grafický rozbor vět
 15. VY_32_INOVACE_CJ0115 –  Popis obrazu
 16. VY_32_INOVACE_CJ0116 –  Subjektivně zabarvený popis
 17. VY_32_INOVACE_CJ0117 –  Nauka o významu slov
 18. VY_32_INOVACE_CJ0118 –  Lidová slovesnost, pověst
 19. VY_32_INOVACE_CJ0119 –  Domino – slovesný rod
 20. VY_32_INOVACE_CJ0120 –  Domino – slovesný vid

Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0201 –  Útvary publicistického stylu
 2. VY_32_INOVACE_CJ0202 –  Dopis
 3. VY_32_INOVACE_CJ0203 –  Líčení
 4. VY_32_INOVACE_CJ0204 –  Charakteristika – stylistické a jazykové cvičení
 5. VY_32_INOVACE_CJ0205 –  Úvaha – stylistické a jazykové cvičení
 6. VY_32_INOVACE_CJ0206 –  Publicistické útvary – stylistické a jazykové cvičení
 7. VY_32_INOVACE_CJ0207 –  Životopis – stylistické a jazykové cvičení
 8. VY_32_INOVACE_CJ0208 –  Slovní druhy
 9. VY_32_INOVACE_CJ0209 –  Valenční syntax
 10. VY_32_INOVACE_CJ0210 –  Zvláštnosti větné stavby
 11. VY_32_INOVACE_CJ0211 –  Vývoj pravopisu
 12. VY_32_INOVACE_CJ0212 –  Skladební vztahy – významové
 13. VY_32_INOVACE_CJ0213 –  Skladební vztahy – formální
 14. VY_32_INOVACE_CJ0214 –  Doplněk
 15. VY_32_INOVACE_CJ0215 –  Věta
 16. VY_32_INOVACE_CJ0216 –  Nepravidelnosti větné stavby
 17. VY_32_INOVACE_CJ0217 –  Aktuální členění výpovědi
 18. VY_32_INOVACE_CJ0218 –  Úvod do českého jazyka
 19. VY_32_INOVACE_CJ0219 –  Všestranný jazykový rozbor
 20. VY_32_INOVACE_CJ0220 –  Mluvnické kategorie jmen

Literatura pro vyšší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0301 –  M. Jan Hus
 2. VY_32_INOVACE_CJ0302 –  Píseň v době husitství
 3. VY_32_INOVACE_CJ0303 –  Husitská literatura
 4. VY_32_INOVACE_CJ0304 –  Česká barokní literatura
 5. VY_32_INOVACE_CJ0305 –  1. fáze NO, J. Dobrovský
 6. VY_32_INOVACE_CJ0306 –  2. fáze NO, J. Jungmann
 7. VY_32_INOVACE_CJ0307 –  Římská literatura
 8. VY_32_INOVACE_CJ0308 –  Světová renesanční literatura
 9. VY_32_INOVACE_CJ0309 –  Počátky písemnictví na našem území
 10. VY_32_INOVACE_CJ0310 –  Počátky světového písemnictví
 11. VY_32_INOVACE_CJ0311 –  Antická literatura
 12. VY_32_INOVACE_CJ0312 –  Český renesanční humanismus
 13. VY_32_INOVACE_CJ0313 –  Český romantismus, počátky realismu
 14. VY_32_INOVACE_CJ0314 –  Literatura baroka
 15. VY_32_INOVACE_CJ0315 –  Májovci, ruchovci, lumírovci
 16. VY_32_INOVACE_CJ0316 –  Literatura národního obrození
 17. VY_32_INOVACE_CJ0317 –  Romantismus
 18. VY_32_INOVACE_CJ0318 –  Tomáš Štítný ze Štítného
 19. VY_32_INOVACE_CJ0319 –  Klasicismus, osvícenství, preromantismus
 20. VY_32_INOVACE_CJ0320 –  Česká moderna

Práce s textem – interpretace a analýzy

 1. VY_32_INOVACE_CJ0401 –  O ženách v ruské literatuře 19. st.
 2. VY_32_INOVACE_CJ0402 –  Buřiči – dědici romantiků
 3. VY_32_INOVACE_CJ0403 –  Nejautentičtější plebejský hlas generace buřičů
 4. VY_32_INOVACE_CJ0404 –  Česká meditativní tvorba s důrazem na žánrovou charakteristiku
 5. VY_32_INOVACE_CJ0405 –  Zrání básníka J. Wolkera
 6. VY_32_INOVACE_CJ0406 –  Experimentující styl v Joycově Odysseovi
 7. VY_32_INOVACE_CJ0407 –  Od eseje k básni není dlouhá cesta – Jan Skácel
 8. VY_32_INOVACE_CJ0408 –  Bohatství lexikálních prostředků v básních J. Seiferta
 9. VY_32_INOVACE_CJ0409 –  Velké románové postavy očima lit. esejisty M. Kundery
 10. VY_32_INOVACE_CJ0410 –  Ztracené nekonečno vnějšího světa – od Cervantese k moderní próze
 11. VY_32_INOVACE_CJ0411 –  Existenciální tematika v české meziválečné literatuře
 12. VY_32_INOVACE_CJ0412 –  Groteskno v pojetí sexuality v díle Franze Kafky
 13. VY_32_INOVACE_CJ0413 –  Bestiální něha J. H. Krchovského
 14. VY_32_INOVACE_CJ0414 –  Surrealistická poezie Nezvalova a Bieblova
 15. VY_32_INOVACE_CJ0415 –  František Hrubín – básník dětství a rodné krajiny
 16. VY_32_INOVACE_CJ0416 –  Jaroslav Seifert 60. let – varující vizionář
 17. VY_32_INOVACE_CJ0417 –  Poetika Hrabalových próz – řečový proud
 18. VY_32_INOVACE_CJ0418 –  Vázaný verš není mrtev aneb od Františka Hrubína k J. H. Krchovskému
 19. VY_32_INOVACE_CJ0419 –  Neskrývaný intelekt v Kunderově Nesmrtelnosti
 20. VY_32_INOVACE_CJ0420 –  Současná mladá česká poezie – Jan Těsnohlídek

Dějepis

Novodobé dějiny

 1. VY_32_INOVACE_D0101 –  Německo v  2. polovině 19. století
 2. VY_32_INOVACE_D0102 –  Rusko za vlády posledních Romanovců
 3. VY_32_INOVACE_D0103 –  Československo v letech 1945 – 1948
 4. VY_32_INOVACE_D0104 –  Únor 1948
 5. VY_32_INOVACE_D0105 –  Rakouská monarchie v 2. polovině 19. století
 6. VY_32_INOVACE_D0106 –  Mezinárodní vztahy před první světovou válkou
 7. VY_32_INOVACE_D0107 –  První světová válka
 8. VY_32_INOVACE_D0108 –  Češi a Slováci za první světové války
 9. VY_32_INOVACE_D0109 –  Versaillský systém
 10. VY_32_INOVACE_D0110 –  Léta 1948 – 1960 v ČSR
 11. VY_32_INOVACE_D0111 –  ČSSR v letech 1960 – 1968
 12. VY_32_INOVACE_D0112 –  Od Karlovarského programu k Mnichovské dohodě
 13. VY_32_INOVACE_D0113 –  Politické strany první republiky
 14. VY_32_INOVACE_D0114 –  Německo, německý nacismus
 15. VY_32_INOVACE_D0115 –  Italský fašismus
 16. VY_32_INOVACE_D0116 –  Sovětské Rusko a SSSR v meziválečném období
 17. VY_32_INOVACE_D0117 –  Vývoj na Blízkém východě
 18. VY_32_INOVACE_D0118 –  Druhá světová válka v letech 1939 – 1943
 19. VY_32_INOVACE_D0119 –  Konference a smlouvy ve 20. a 30. letech 20. století
 20. VY_32_INOVACE_D0120 –  Diplomatická jednání za druhé světové války

Dějiny pozdního středověku a novověku do roku 1848

 1. VY_32_INOVACE_D0201 –  Poslední Přemyslovci
 2. VY_32_INOVACE_D0202 –  Lucemburkové
 3. VY_32_INOVACE_D0203 –  Vrcholný středověk
 4. VY_32_INOVACE_D0204 –  Vpád Tatarů, turecká expanze
 5. VY_32_INOVACE_D0205 –  Husitství
 6. VY_32_INOVACE_D0206 –  Doba poděbradská a jagellonská
 7. VY_32_INOVACE_D0207 –  Velké zeměpisné objevy
 8. VY_32_INOVACE_D0208 –  Humanismus, reformace
 9. VY_32_INOVACE_D0209 –  Počátky novověku
 10. VY_32_INOVACE_D0210 –  České země jako součást habsburské monarchie
 11. VY_32_INOVACE_D0211 –  Třicetiletá válka
 12. VY_32_INOVACE_D0212 –  Evropa po třicetileté válce
 13. VY_32_INOVACE_D0213 –  České země a habsburská monarchie po třicetileté válce
 14. VY_32_INOVACE_D0214 –  Osvícenský absolutismus v českých zemích
 15. VY_32_INOVACE_D0215 –  Velká francouzská revoluce
 16. VY_32_INOVACE_D0216 –  Anglická buržoazní revoluce
 17. VY_32_INOVACE_D0217 –  Válka za nezávislost
 18. VY_32_INOVACE_D0218 –  Napoleonské války
 19. VY_32_INOVACE_D0219 –  Evropa ve 20. a 30. letech 19. století
 20. VY_32_INOVACE_D0220 –  Rok 1848

Dějiny pravěku, starověku, raného středověku

 1. VY_32_INOVACE_D0301 –  Úvod do studia dějepisu
 2. VY_32_INOVACE_D0302 –  Dějiny pravěku
 3. VY_32_INOVACE_D0303 –  Starověká Mezopotámie
 4. VY_32_INOVACE_D0304 –  Starověký Egypt
 5. VY_32_INOVACE_D0305 –  Starověké Řecko
 6. VY_32_INOVACE_D0306 –  Starověký Řím
 7. VY_32_INOVACE_D0307 –  Starověký Přední východ
 8. VY_32_INOVACE_D0308 –  Starověká Indie a Čína
 9. VY_32_INOVACE_D0309 –  Arabové, vznik islámu
 10. VY_32_INOVACE_D0310 –  Křížové výpravy, románská kultura
 11. VY_32_INOVACE_D0311 –  První Přemyslovci
 12. VY_32_INOVACE_D0312 –  Raný feudalismus
 13. VY_32_INOVACE_D0313 –  Vikingové
 14. VY_32_INOVACE_D0314 –  Vznik států ve střední Evropě
 15. VY_32_INOVACE_D0315 –  Počátky české státnosti
 16. VY_32_INOVACE_D0316 –  Řecko
 17. VY_32_INOVACE_D0317 –  Římská republika
 18. VY_32_INOVACE_D0318 –  Římské císařství
 19. VY_32_INOVACE_D0319 –  Typy starověkých států
 20. VY_32_INOVACE_D0320 –  Křesťanství

Fyzika

Řešení fyzikálních úloh pro nižší gymnázium – 1

 1. VY_32_INOVACE_F0101 –  Mechanická práce I
 2. VY_32_INOVACE_F0102 –  Mechanická práce II
 3. VY_32_INOVACE_F0103 –  Mechanická práce – převody jednotek
 4. VY_32_INOVACE_F0104 –  Výkon
 5. VY_32_INOVACE_F0105 –  Účinnost
 6. VY_32_INOVACE_F0106 –  Mechanická energie – kinetická
 7. VY_32_INOVACE_F0107 –  Mechanická energie – potenciální
 8. VY_32_INOVACE_F0108 –  Zákon zachování mechanické energie I
 9. VY_32_INOVACE_F0109 –  Zákon zachování mechanické energie II
 10. VY_32_INOVACE_F0110 –  Teplo I
 11. VY_32_INOVACE_F0111 –  Teplo II
 12. VY_32_INOVACE_F0112 –  Kalorimetrická rovnice I
 13. VY_32_INOVACE_F0113 –  Kalorimetrická rovnice II
 14. VY_32_INOVACE_F0114 –  Změny skupenství látek – tání, tuhnutí
 15. VY_32_INOVACE_F0115 –  Změny skupenství látek – vypařování, kondenzace, var
 16. VY_32_INOVACE_F0116 –  Změny skupenství látek – tání ledu
 17. VY_32_INOVACE_F0117 –  Změny skupenství látek – tání ledu II
 18. VY_32_INOVACE_F0118 –  Změny skupenství látek – led – voda – pára
 19. VY_32_INOVACE_F0119 –  Zvukové jevy I
 20. VY_32_INOVACE_F0120 –  Zvukové jevy II

Řešení fyzikálních úloh pro nižší gymnázium – 2

 1. VY_32_INOVACE_F0201 –  Elektrický proud, elektrické napětí
 2. VY_32_INOVACE_F0202 –  Závislost elektrického odporu na teplotě
 3. VY_32_INOVACE_F0203 –  Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 4. VY_32_INOVACE_F0204 –  Ohmův zákon I
 5. VY_32_INOVACE_F0205 –  Ohmův zákon II
 6. VY_32_INOVACE_F0206 –  Zapojování rezistorů I
 7. VY_32_INOVACE_F0207 –  Zapojování rezistorů II
 8. VY_32_INOVACE_F0208 –  Výpočty v elektrických obvodech
 9. VY_32_INOVACE_F0209 –  Práce a výkon elektrického proudu
 10. VY_32_INOVACE_F0210 –  Účinnost elektrických spotřebičů I
 11. VY_32_INOVACE_F0211 –  Účinnost elektrických spotřebičů II
 12. VY_32_INOVACE_F0212 –  Úlohy o elektrických spotřebičích
 13. VY_32_INOVACE_F0213 –  Kondenzátor, kapacita
 14. VY_32_INOVACE_F0214 –  Zapojování kondenzátorů
 15. VY_32_INOVACE_F0215 –  Obvod střídavého proudu s cívkou
 16. VY_32_INOVACE_F0216 –  Obvod střídavého proudu s kondenzátorem
 17. VY_32_INOVACE_F0217 –  Výkon střídavého proudu I
 18. VY_32_INOVACE_F0218 –  Výkon střídavého proudu II
 19. VY_32_INOVACE_F0219 –  Transformátory – transformace napětí
 20. VY_32_INOVACE_F0220 –  Transformátory – transformace proudu

Využití fyzikálních appletů

 1. VY_32_INOVACE_F0301 –  Vrhy
 2. VY_32_INOVACE_F0302 –  Tlak a proudění tekutin
 3. VY_32_INOVACE_F0303 –  Vztlak
 4. VY_32_INOVACE_F0304 –  Přeměny energie
 5. VY_32_INOVACE_F0305 –  Rádiové vlny
 6. VY_32_INOVACE_F0306 –  Mikrovlny
 7. VY_32_INOVACE_F0307 –  Postupné vlnění v řadě bodů
 8. VY_32_INOVACE_F0308 –  Interference vlnění
 9. VY_32_INOVACE_F0309 –  Stojaté vlnění
 10. VY_32_INOVACE_F0310 –  Huygensův princip
 11. VY_32_INOVACE_F0311 –  Lom vlnění
 12. VY_32_INOVACE_F0312 –  Odraz vlnění
 13. VY_32_INOVACE_F0313 –  Zobrazení čočkou
 14. VY_32_INOVACE_F0314 –  Zobrazení zrcadly
 15. VY_32_INOVACE_F0315 –  Ohyb na štěrbině
 16. VY_32_INOVACE_F0316 –  Fotoelektrický jev
 17. VY_32_INOVACE_F0317 –  Radioaktivní rozpady
 18. VY_32_INOVACE_F0318 –  Princip laseru
 19. VY_32_INOVACE_F0319 –  Vlastnosti plynů
 20. VY_32_INOVACE_F0320 –  Děje v plynech

Chemie

Soubor návodů k laboratorním cvičením (praktikum chemie)

 1. VY_32_INOVACE_Ch0101 –  Filtrace
 2. VY_32_INOVACE_Ch0102 –  Dekantace, sublimace
 3. VY_32_INOVACE_Ch0103 –  Krystalizace
 4. VY_32_INOVACE_Ch0104 –  Destilace
 5. VY_32_INOVACE_Ch0105 –  Extrakce
 6. VY_32_INOVACE_Ch0106 –  Chromatografie
 7. VY_32_INOVACE_Ch0107 –  Acidimetrie – stanovení NaOH
 8. VY_32_INOVACE_Ch0108 –  Acidimetrie – stanovení přechodné tvrdosti vody
 9. VY_32_INOVACE_Ch0109 –  Chelatometrie – stanovení kationtů Ca2+ a Mg2+ ve vodě
 10. VY_32_INOVACE_Ch0110 –  Manganometrie – příprava odměrného roztoku a stanovení jeho faktoru
 11. VY_32_INOVACE_Ch0111 –  Manganometrie – stanovení H2O2
 12. VY_32_INOVACE_Ch0112 –  Gravimetrie – stanovení Fe v FeSO4 . 7 H2O
 13. VY_32_INOVACE_Ch0113 –  Plynoměrné stanovení CaCO3
 14. VY_32_INOVACE_Ch0114 –  Rychlost chemických reakcí
 15. VY_32_INOVACE_Ch0115 –  Kvalitativní analýza organických sloučenin
 16. VY_32_INOVACE_Ch0116 –  Analýza rostlinného nebo živočišného popela
 17. VY_32_INOVACE_Ch0117 –  Reakce mědi a jejích sloučenin
 18. VY_32_INOVACE_Ch0118 –  Reakce sacharidů
 19. VY_32_INOVACE_Ch0119 –  Reakce aminokyselin a bílkovin
 20. VY_32_INOVACE_Ch0120 –  Biokatalyzátory – enzymy

Biochemie

 1. VY_32_INOVACE_Ch0201 –  Aminokyseliny
 2. VY_32_INOVACE_Ch0202 –  Lipidy
 3. VY_32_INOVACE_Ch0203 –  Substituční deriváty karboxylových kyselin
 4. VY_32_INOVACE_Ch0204 –  Terpeny – základní zástupci, složení, význam
 5. VY_32_INOVACE_Ch0205 –  Steroidy
 6. VY_32_INOVACE_Ch0206 –  Monosacharidy – rozdělení, konfigurační souvislosti, používané vzorce
 7. VY_32_INOVACE_Ch0207 –  Monosacharidy – fyzikální a chemické vlastnosti
 8. VY_32_INOVACE_Ch0208 –  Oligosacharidy
 9. VY_32_INOVACE_Ch0209 –  Polysacharidy – rozdělení a základní zástupci
 10. VY_32_INOVACE_Ch0210 –  Nukleové kyseliny – chemické složení, struktura, funkce
 11. VY_32_INOVACE_Ch0211 –  Polypeptidy a bílkoviny – chemické složení, struktura, funkce
 12. VY_32_INOVACE_Ch0212 –  Metabolismus lipidů – odbourávání
 13. VY_32_INOVACE_Ch0213 –  Metabolismus lipidů – vznik
 14. VY_32_INOVACE_Ch0214 –  Fotosyntéza – světelná fáze
 15. VY_32_INOVACE_Ch0215 –  Fotosyntéza – Calvinův cyklus
 16. VY_32_INOVACE_Ch0216 –  Metabolismus sacharidů
 17. VY_32_INOVACE_Ch0217 –  Metabolismus bílkovin, peptidů a aminokyselin
 18. VY_32_INOVACE_Ch0218 –  Citrátový cyklus
 19. VY_32_INOVACE_Ch0219 –  Biosyntéza nukleových kyselin
 20. VY_32_INOVACE_Ch0220 –  Heterocykly

Chemické výpočty

 1. VY_32_INOVACE_Ch0301 –  Roztoky – rozpustnost
 2. VY_32_INOVACE_Ch0302 –  Roztoky – hmotnostní zlomek
 3. VY_32_INOVACE_Ch0303 –  Roztoky – objemový zlomek
 4. VY_32_INOVACE_Ch0304 –  Roztoky – látková koncentrace
 5. VY_32_INOVACE_Ch0305 –  Roztoky – směšovací rovnice
 6. VY_32_INOVACE_Ch0306 –  Roztoky – zřeďovací rovnice
 7. VY_32_INOVACE_Ch0307 –  Úpravy redoxních rovnic
 8. VY_32_INOVACE_Ch0308 –  Redoxní rovnice – disproporcionace, synproporcionace
 9. VY_32_INOVACE_Ch0309 –  Redoxní rovnice – vyšší obtížnost
 10. VY_32_INOVACE_Ch0310 –  Zkrácený iontový zápis
 11. VY_32_INOVACE_Ch0311 –  Výpočty z chemických rovnic
 12. VY_32_INOVACE_Ch0312 –  Výpočty z chemických rovnic – roztoky
 13. VY_32_INOVACE_Ch0313 –  Výpočty z chemických rovnic – nadbytek
 14. VY_32_INOVACE_Ch0314 –  Termochemie – 1. a 2. termochemický zákon
 15. VY_32_INOVACE_Ch0315 –  Termochemie – slučovací a spalné teplo
 16. VY_32_INOVACE_Ch0316 –  Srážecí rovnováhy
 17. VY_32_INOVACE_Ch0317 –  Výpočty pH
 18. VY_32_INOVACE_Ch0318 –  Výpočty základních veličin
 19. VY_32_INOVACE_Ch0319 –  Výpočty z chemického vzorce
 20. VY_32_INOVACE_Ch0320 –  Výpočty chemického vzorce

Matematika

Analytická geometrie

 1. VY_32_INOVACE_M0101 –  Vzájemná poloha přímek v E3
 2. VY_32_INOVACE_M0102 –  Vzájemná poloha přímky a roviny
 3. VY_32_INOVACE_M0103 –  Vzájemná poloha rovin
 4. VY_32_INOVACE_M0104 –  Odchylka přímek v E3
 5. VY_32_INOVACE_M0105 –  Odchylka přímky a roviny
 6. VY_32_INOVACE_M0106 –  Odchylka rovin
 7. VY_32_INOVACE_M0107 –  Vzdálenost bodu od roviny
 8. VY_32_INOVACE_M0108 –  Vzdálenost bodu od přímky
 9. VY_32_INOVACE_M0109 –  Vzdálenost mimoběžek
 10. VY_32_INOVACE_M0110 –  Autotest: Metrické úlohy v E3
 11. VY_32_INOVACE_M0111 –  Kuželosečky – úvod do tématu
 12. VY_32_INOVACE_M0112 –  Kružnice – prezentace
 13. VY_32_INOVACE_M0113 –  Kružnice – pracovní list
 14. VY_32_INOVACE_M0114 –  Elipsa – prezentace
 15. VY_32_INOVACE_M0115 –  Elipsa – pracovní list
 16. VY_32_INOVACE_M0116 –  Parabola – prezentace
 17. VY_32_INOVACE_M0117 –  Parabola – pracovní list
 18. VY_32_INOVACE_M0118 –  Hyperbola – prezentace
 19. VY_32_INOVACE_M0119 –  Hyperbola – pracovní list
 20. VY_32_INOVACE_M0120 –  Autotest: Kuželosečky

Diferenciální počet

 1. VY_32_INOVACE_M0201 –  Limita – zavedení pojmu
 2. VY_32_INOVACE_M0202 –  Vlastní a nevlastní limity ve vlastním bodě
 3. VY_32_INOVACE_M0203 –  Počítání s nevlastními hodnotami
 4. VY_32_INOVACE_M0204 –  Vlastní a nevlastní limity ve vlastních a nevlastních bodech
 5. VY_32_INOVACE_M0205 –  Geometrický význam nevlastní limity ve vlastním bodě
 6. VY_32_INOVACE_M0206 –  Geometrický význam vlastní limity v nevlastním bodě
 7. VY_32_INOVACE_M0207 –  Geometrický význam nevlastní limity v nevlastním bodě
 8. VY_32_INOVACE_M0208 –  Užití dalších základních limit
 9. VY_32_INOVACE_M0209 –  Odhady limit užitím grafů funkcí
 10. VY_32_INOVACE_M0210 –  Autotest: Limita funkce
 11. VY_32_INOVACE_M0211 –  Derivace funkce – zavedení pojmu
 12. VY_32_INOVACE_M0212 –  Logaritmická derivace
 13. VY_32_INOVACE_M0213 –  Derivace funkce dané implicitně
 14. VY_32_INOVACE_M0214 –  Aplikace derivací – výpočet limit l`Hospitalovým pravidlem
 15. VY_32_INOVACE_M0215 –  Aplikace derivací – monotonnost
 16. VY_32_INOVACE_M0216 –  Aplikace derivací – výpočet lokálních extrémů
 17. VY_32_INOVACE_M0217 –  Aplikace derivací – konvexnost a konkávnost
 18. VY_32_INOVACE_M0218 –  Aplikace limit a derivací: Průběh funkce
 19. VY_32_INOVACE_M0219 –  Přehled základních úloh o funkci a jejím grafu
 20. VY_32_INOVACE_M0220 –  Autotest: Derivace a její aplikace

Integrální počet

 1. VY_32_INOVACE_M0301 –  Primitivní funkce – zavedení pojmu
 2. VY_32_INOVACE_M0302 –  Substituční metoda
 3. VY_32_INOVACE_M0303 –  Substituce vedoucí k řešení integrálu vedoucího k výsledku arcsin x
 4. VY_32_INOVACE_M0304 –  Substituce vedoucí k řešení integrálu vedoucího k výsledku arctg x
 5. VY_32_INOVACE_M0305 –  Metoda per partes
 6. VY_32_INOVACE_M0306 –  Rozklad na parciální zlomky
 7. VY_32_INOVACE_M0307 –  Integrace racionálních lomených funkcí s rozložitelným jmenovatelem
 8. VY_32_INOVACE_M0308 –  Integrace racionálních lomených funkcí s nerozložitelným jmenovatelem
 9. VY_32_INOVACE_M0309 –  Určitý integrál – zavedení pojmu
 10. VY_32_INOVACE_M0310 –  Autotest: Primitivní funkce a neurčitý integrál
 11. VY_32_INOVACE_M0311 –  Substituce v určitém integrálu
 12. VY_32_INOVACE_M0312 –  Obsah plochy omezené křivkou
 13. VY_32_INOVACE_M0313 –  Autotest: Aplikace určitého integrálu – obsah rovinné oblasti
 14. VY_32_INOVACE_M0314 –  Objem rotačního tělesa
 15. VY_32_INOVACE_M0315 –  Autotest: Aplikace určitého integrálu – objem rotačního tělesa
 16. VY_32_INOVACE_M0316 –  Délka oblouku křivky
 17. VY_32_INOVACE_M0317 –  Povrch rotačního tělesa
 18. VY_32_INOVACE_M0318 –  Nevlastní integrál vlivem meze
 19. VY_32_INOVACE_M0319 –  Nevlastní integrál vlivem funkce
 20. VY_32_INOVACE_M0320 –  Autotest: Nevlastní integrál

ICT

Programování a algoritmizace (LEGO roboti)

 1. VY_32_INOVACE_ICT0101 –  Přímé programování robota – jízda vpřed a vzad
 2. VY_32_INOVACE_ICT0102 –  Přímé programování robota – jízda do čtverce
 3. VY_32_INOVACE_ICT0103 –  Přímé programování robota – reakce na překážku
 4. VY_32_INOVACE_ICT0104 –  Přímé programování robota – reakce na zvuk
 5. VY_32_INOVACE_ICT0105 –  NXT programování robota – jízda vpřed a vzad
 6. VY_32_INOVACE_ICT0106 –  NXT programování robota – jízda do čtverce
 7. VY_32_INOVACE_ICT0107 –  NXT programování robota – jízda do kruhu
 8. VY_32_INOVACE_ICT0108 –  NXT programování robota – reakce na překážku (tlakový senzor)
 9. VY_32_INOVACE_ICT0109 –  NXT programování robota – reakce na zvuk (zrychlení)
 10. VY_32_INOVACE_ICT0110 –  NXT programování robota – reakce na zvuk (tanec)
 11. VY_32_INOVACE_ICT0111 –  NXT programování robota – reakce na vzdálenost (ultrazvukový senzor)
 12. VY_32_INOVACE_ICT0112 –  NXT programování robota – nalezení černé čáry
 13. VY_32_INOVACE_ICT0113 –  NXT programování robota – jízda po čáře
 14. VY_32_INOVACE_ICT0114 –  NXT programování robota – rozpoznávání barev
 15. VY_32_INOVACE_ICT0115 –  NXT programování robota – měření reakční doby
 16. VY_32_INOVACE_ICT0116 –  NXT programování robota – výpis textu
 17. VY_32_INOVACE_ICT0117 –  NXT programování robota – generování zvuku
 18. VY_32_INOVACE_ICT0118 –  NXT programování robota – vlastní příkazové moduly
 19. VY_32_INOVACE_ICT0119 –  NXT programování robota – detekce objektu
 20. VY_32_INOVACE_ICT0120 –  NXT programování robota – přeprava objektu

Zeměpis

Přírodní zóny Země, světové obyvatelstvo

 1. VY_32_INOVACE_Z0101 –  Biosféra – flóra
 2. VY_32_INOVACE_Z0102 –  Biosféra – fauna
 3. VY_32_INOVACE_Z0103 –  Biosféra – flóra a fauna
 4. VY_32_INOVACE_Z0104 –  Tropický pás
 5. VY_32_INOVACE_Z0105 –  Vlhké tropy
 6. VY_32_INOVACE_Z0106 –  Střídavě vlhké tropy
 7. VY_32_INOVACE_Z0107 –  Pouště tropů a subtropů
 8. VY_32_INOVACE_Z0108 –  Problémy tropických oblastí
 9. VY_32_INOVACE_Z0109 –  Tropy
 10. VY_32_INOVACE_Z0110 –  Subtropy s obdobím zimních dešťů
 11. VY_32_INOVACE_Z0111 –  Subtropy s obdobím letních dešťů
 12. VY_32_INOVACE_Z0112 –  Subtropy
 13. VY_32_INOVACE_Z0113 –  Pouště a stepi mírného pásu
 14. VY_32_INOVACE_Z0114 –  Lesy mírných šířek
 15. VY_32_INOVACE_Z0115 –  Subpolární a polární oblasti
 16. VY_32_INOVACE_Z0116 –  Mírný, subpolární a polární pás
 17. VY_32_INOVACE_Z0117 –  Světové obyvatelstvo – rozmístění,migrace
 18. VY_32_INOVACE_Z0118 –  Světové obyvatelstvo – rozmístění,migrace
 19. VY_32_INOVACE_Z0119 –  Světové obyvatelstvo – rasy, národy
 20. VY_32_INOVACE_Z0120 –  Světové obyvatelstvo – rasy, národy

Česká republika

 1. VY_32_INOVACE_Z0201 –  ČR – poloha, rozloha, přírodní nej
 2. VY_32_INOVACE_Z0202 –  ČR – geologie a geomorfologie
 3. VY_32_INOVACE_Z0203 –  ČR – podnebí
 4. VY_32_INOVACE_Z0204 –  ČR – vodstvo
 5. VY_32_INOVACE_Z0205 –  ČR – půdy
 6. VY_32_INOVACE_Z0206 –  ČR – ochrana přírody
 7. VY_32_INOVACE_Z0207 –  ČR – obyvatelstvo
 8. VY_32_INOVACE_Z0208 –  ČR – sídla a administrativní členění
 9. VY_32_INOVACE_Z0209 –  ČR – hospodářství I.
 10. VY_32_INOVACE_Z0210 –  ČR – hospodářství II.
 11. VY_32_INOVACE_Z0211 –  ČR – hospodářství III.
 12. VY_32_INOVACE_Z0212 –  ČR – doprava
 13. VY_32_INOVACE_Z0213 –  ČR – cestovní ruch
 14. VY_32_INOVACE_Z0214 –  ČR – Praha a Středočeský kraj
 15. VY_32_INOVACE_Z0215 –  ČR – Jihočeský kraj a Plzeňský kraj
 16. VY_32_INOVACE_Z0216 –  ČR – Karlovarský kraj a Ústecký kraj
 17. VY_32_INOVACE_Z0217 –  ČR – Liberecký kraj a Královehradecký kraj
 18. VY_32_INOVACE_Z0218 –  ČR – Pardubický kraj a kraj Vysočina
 19. VY_32_INOVACE_Z0219 –  ČR – Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
 20. VY_32_INOVACE_Z0220 –  ČR – Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Základy společenských věd

Sociologie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0101 –  Menšiny žijící v ČR – Číňané
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0102 –  Menšiny žijící v ČR – Mongolové
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0103 –  Menšiny žijící v ČR – Rusové
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0104 –  Menšiny žijící v ČR – Vietnamci
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0105 –  Menšiny žijící v ČR – Romové
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0106 –  Menšiny žijící v ČR – obyvatelé Zakavkazska
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0107 –  Menšiny žijící v ČR – Ukrajinci
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0108 –  Legální drogy
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0109 –  Ilegální drogy
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0110 –  Homosexualita
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0111 –  Genderová problematika
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0112 –  Domácí násilí
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0113 –  Vlčí děti
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0114 –  Sociální komunikace
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0115 –  Kultura
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0116 –  Životní cyklus
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0117 –  Sociální skupiny
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0118 –  Netolerance, xenofobie, rasismus
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0119 –  Teorie primárních skupin
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0120 –  Teorie referenčních skupin

Ekonomie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0201 –  Ekonomické statky a služby
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0202 –  Peníze
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0203 –  Základní tržní kategorie – nabídka
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0204 –  Základní tržní kategorie – poptávka
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0205 –  Základní tržní kategorie – cena
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0206 –  Základní tržní kategorie – konkurence
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0207 –  Bankovní soustava
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0208 –  Česká národní banka
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0209 –  Burza
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0210 –  Práce
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0211 –  Nezaměstnanost
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0212 –  Státní rozpočet
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0213 –  Daně
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0214 –  Daň z přidané hodnoty
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0215 –  Osobní finance – přebytek volných finančních prostředků
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0216 –  Osobní finance – nedostatek volných finančních prostředků
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0217 –  Inflace
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0218 –  Podnikání
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0219 –  Výzmamní čestí ekonomové
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0220 –  Evropská unie – symboly

Filozofie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0301 –  Úvod do filozofie
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0302 –  Základní filozofická otázka
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0303 –  Antická filozofie – úvod
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0304 –  Předsókratovské období antické filozofie
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0305 –  Sókratovské období antické filozofie
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0306 –  Sókratés
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0307 –  Platón – život, ontologie
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0308 –  Platón – nauka o duši, gnoseologie, politologie
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0309 –  Aristotelés
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0310 –  Aristotelés – etika, význam, opakování
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0311 –  Posókratovské období antické filozofie – úvod, stoicismus
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0312 –  Epikureismus
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0313 –  Filozofie středověku – úvod, periodizace
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0314 –  Patristika
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0315 –  Scholastika, vliv arabské filozofie
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0316 –  Reformace, novověká filozofie – počátky, periodizace
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0317 –  Racionalismus
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0318 –  Empirismus
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0319 –  Immanuel Kant
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0320 –  Německý idealismus

Politologie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0401 –  Ideologie
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0402 –  Státní symboly
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0403 –  Feminizmus
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0404 –  Občanská společnost
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0405 –  Politika
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0406 –  Liberalizmus
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0407 –  Charta 77
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0408 –  Demokracie
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0409 –  Pol. strany, pol. pluralizmus, volby
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0410 –  Listina základních práv a svobod
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0411 –  Ústava ČR
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0412 –  Machiavelli
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0413 –  Základní zákon státu
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0414 –  Státověda
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0415 –  Eurozóna
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0416 –  Historie EU
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0417 –  Orgány EU
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0418 –  Mezinárodní vztahy
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0419 –  Rasizmus
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0420 –  Socializmus a komunizmus

Religionistika

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0501 –  Podstata religionistiky
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0502 –  Terminologie religionistiky
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0503 –  Světová náboženství
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0504 –  Křesťanské svátky
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0505 –  Učedníci Kristovi
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0506 –  Počátky křesťanství
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0507 –  Církevní řády
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0508 –  Světci a světice
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0509 –  Islám
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0510 –  Pět sloupů víry
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0511 –  Muhammad
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0512 –  Islámské tradice
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0513 –  Sidhártha Gautama
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0514 –  Tibetský buddhizmus
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0515 –  Vývojové etapy hinduizmu
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0516 –  Hinduistický pantheon
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0517 –  Mahátma Gándhí
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0518 –  Hinduistická etika
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0519 –  Typy sekt
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0520 –  Znaky sekt

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost pro nižší gymnázium

 1. VY_62_INOVACE_FG0101 –  Rozpočet – motivační doplňovačka
 2. VY_62_INOVACE_FG0102 –  Příjmy a výdaje domácnosti
 3. VY_62_INOVACE_FG0103 –  Rozpočet domácnosti
 4. VY_62_INOVACE_FG0104 –  Osobní rozpočet
 5. VY_62_INOVACE_FG0105 –  Nakládání s penězi
 6. VY_62_INOVACE_FG0106 –  Inflace – motivační doplňovačka
 7. VY_62_INOVACE_FG0107 –  Inflace
 8. VY_62_INOVACE_FG0108 –  Reklamace – motivační doplňovačka
 9. VY_62_INOVACE_FG0109 –  Reklamace
 10. VY_62_INOVACE_FG0110 –  Nabídka půjčky
 11. VY_62_INOVACE_FG0111 –  Funkce a služby bank
 12. VY_62_INOVACE_FG0112 –  Platební karty – test
 13. VY_62_INOVACE_FG0113 –  Platební karty, pravidla jejich bezpečného použití
 14. VY_62_INOVACE_FG0114 –  Pojištění – definice, druhy, využití
 15. VY_62_INOVACE_FG0115 –  Pojištění – motivační osmisměrka
 16. VY_62_INOVACE_FG0116 –  Nakládání s penězi – mzda, příjmy a výdaje domácnosti
 17. VY_62_INOVACE_FG0117 –  Poptávka, nabídka – doplňovačka
 18. VY_62_INOVACE_FG0118 –  Vliv poptávky a nabídky na tvorbu ceny
 19. VY_62_INOVACE_FG0119 –  Porušení práv spotřebitele
 20. VY_62_INOVACE_FG0120 –  Práva spotřebitele – test

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 1

 1. VY_62_INOVACE_FG0201 –  Česká národní banka
 2. VY_62_INOVACE_FG0202 –  Lidé a peníze
 3. VY_62_INOVACE_FG0203 –  Banky
 4. VY_62_INOVACE_FG0204 –  Bezhotovostní platební styk
 5. VY_62_INOVACE_FG0205 –  Hotovostní placení
 6. VY_62_INOVACE_FG0206 –  Platební karty
 7. VY_62_INOVACE_FG0207 –  Finanční produkty určené k ukládání peněz
 8. VY_62_INOVACE_FG0208 –  Osobní aktiva a pasiva
 9. VY_62_INOVACE_FG0209 –  Druhy pojištění
 10. VY_62_INOVACE_FG0210 –  Peníze a finanční produkty-opakování
 11. VY_62_INOVACE_FG0211 –  Zdroje veřejných rozpočtů
 12. VY_62_INOVACE_FG0212 –  Sociální funkce státu, sociální systém
 13. VY_62_INOVACE_FG0213 –  Úřad práce
 14. VY_62_INOVACE_FG0214 –  Jak se ucházet o práci
 15. VY_62_INOVACE_FG0215 –  Ekonomika domácnosti
 16. VY_62_INOVACE_FG0216 –  Osobní rozpočet
 17. VY_62_INOVACE_FG0217 –  Domácí účetnictví
 18. VY_62_INOVACE_FG0218 –  Spotřební koš české domácnosti
 19. VY_62_INOVACE_FG0219 –  Ekonomika domácnosti
 20. VY_62_INOVACE_FG0220 –  Sociální funkce státu

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 2

 1. VY_62_INOVACE_FG0301 –  Úvěr, poskytnutí úvěru
 2. VY_62_INOVACE_FG0302 –  Účelové a neúčelové úvěry
 3. VY_62_INOVACE_FG0303 –  Deficit domácího rozpočtu
 4. VY_62_INOVACE_FG0304 –  Dluhy, dluhová past
 5. VY_62_INOVACE_FG0305 –  Leasing
 6. VY_62_INOVACE_FG0306 –  Hypotéka, bydlení
 7. VY_62_INOVACE_FG0307 –  Hospodaření domácnosti
 8. VY_62_INOVACE_FG0308 –  Duševní vlastnictví
 9. VY_62_INOVACE_FG0309 –  Domácnost a dělba práce
 10. VY_62_INOVACE_FG0310 –  Produkty denní potřeby
 11. VY_62_INOVACE_FG0311 –  Trh práce, kvalifikace
 12. VY_62_INOVACE_FG0312 –  Získávání práce, profesní mobilita
 13. VY_62_INOVACE_FG0313 –  Odměňování za práci
 14. VY_62_INOVACE_FG0314 –  Zaměstnání a podnikání
 15. VY_62_INOVACE_FG0315 –  Slevy
 16. VY_62_INOVACE_FG0316 –  Reklama
 17. VY_62_INOVACE_FG0317 –  Záruční doba a reklamace
 18. VY_62_INOVACE_FG0318 –  Chování spotřebitele
 19. VY_62_INOVACE_FG0319 –  Pracovní právo
 20. VY_62_INOVACE_FG0320 –  Zabezpečení, životní pojištění

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 3

 1. VY_62_INOVACE_FG0401 –  Právo na zaměstnání
 2. VY_62_INOVACE_FG0402 –  Pracovní poměr
 3. VY_62_INOVACE_FG0403 –  Pracovní smlouva
 4. VY_62_INOVACE_FG0404 –  Skončení pracovního poměru
 5. VY_62_INOVACE_FG0405 –  Pracovní doba
 6. VY_62_INOVACE_FG0406 –  Dovolená na zotavenou
 7. VY_62_INOVACE_FG0407 –  Pracovní podmínky žen
 8. VY_62_INOVACE_FG0408 –  Pracovní podmínky mladistvých
 9. VY_62_INOVACE_FG0409 –  Odpovědnost zaměstnance za škodu
 10. VY_62_INOVACE_FG0410 –  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 11. VY_62_INOVACE_FG0411 –  Rodinný rozpočet v Excelu
 12. VY_62_INOVACE_FG0412 –  Cena
 13. VY_62_INOVACE_FG0413 –  Inflace
 14. VY_62_INOVACE_FG0414 –  Rodinné finance
 15. VY_62_INOVACE_FG0415 –  Finanční a ekonomická gramotnost
 16. VY_62_INOVACE_FG0416 –  Osobní finance
 17. VY_62_INOVACE_FG0417 –  Jak nakládat s penězi
 18. VY_62_INOVACE_FG0418 –  Osobní finanční plán
 19. VY_62_INOVACE_FG0419 –  Srovnání investičních možností
 20. VY_62_INOVACE_FG0420 –  Finanční chyby českých domácností
Zde je PDF verze katalogu DUM, který máte aktuálně zobrazen v html formátu.