Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 je realizátorem projektu

Šablony pro Gymnázium Zábřeh II

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016471

Název programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum zahájení

  1. 2. 2020

Datum ukončení

  1. 1. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu (dotace)

877 939,- Kč

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání,
  • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků,
  • zavádění metody CLIL do výuky,
  • zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků,
  • realizace klubů pro žáky střední školy,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Aktivity  projektu

Aktivita 2.III/7 a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

Celkový počet hodin vzdělávání je minimálně 8 hodin.

Aktivita bude realizována 5x.

Podpořeni budou minimálně 2 pedagogičtí pracovníci.

Aktivita 2.III/7 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické gramotnosti.

Celkový počet hodin vzdělávání je minimálně 8 hodin.

Aktivita bude realizována 4x.

Podpořeni budou minimálně 2 pedagogičtí pracovníci.

Aktivita 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků střední školy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí.

Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v

průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne

reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

Celý cyklus je tvořen 12 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 12 hodinami přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Jedná se celkem o 24 hodin vzdělávání každého pedagoga.

Aktivita bude realizována celkem 9x.

Podpořeni budou minimálně 4 pedagogičtí pracovníci.

Aktivita 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Pedagog, který vyučuje zvolený cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří zvolený cizí jazyk nevyučují ani nemají odbornou kvalifikaci pro výuku zvoleného cizího jazyka (dále jen „pedagog-nejazykář“).

Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu deseti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 50 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky.

Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářem připraví 10 CLIL minilekcí

(aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 15-20 minut), které budou v průběhu trvání

aktivity realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru. Po realizaci každé

minilekce bude provedena reflexe nejenom vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a

výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.

Jeden cyklus tedy obsahuje celkem 60 hodin vzdělávání každého pedagoga-nejazykáře a sestává z 50

hodin výukových lekcí cizího jazyka a 10 hodin přípravy a reflexe CLIL minilekcí. Jako vzdělávaní se

započítávají dva pedagogové-nejazykáři.

Aktivita bude realizována 1x.

Podpořeni budou 2 pedagogové-nejazykáři.

Aktivita 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro pedagoga školy vyučujícího cizí jazyk a odborníka z praxe, kteří v rámci jedné aktivity společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin cizího jazyka v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Na každou hodinu výuky (45 min.) je stanovena 1 hodina (60 min.) přípravy a 0,5 hodiny (30 min.) následné reflexe pedagoga a odborníka z praxe. Odborníkem z praxe je rodilý mluvčí příslušného cizího jazyka.

Aktivita bude realizována celkem 30x.

Celkem proběhne nejméně 360 hodin výuky cizích jazyků s podporou rodilých mluvčí.

Podpořeno bude nejméně 6 pedagogických pracovníků vyučující cizích jazyky.

Aktivita 2.III/19 b Klub pro žáky SŠ – klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub bude zřízen pro podporu žáků ve variantě – klub zábavné logiky a deskových her.

Klub bude zřízen pro nejméně šest žáků, z nichž alespoň 2 budou žáci ohrožení školním neúspěchem.

V rámci jedné aktivity bude v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 1,5 hodiny (90 minut). Klubové schůzky se budou konat zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

Aktivita bude realizována 4x (ve 4 po sobě jdoucích pololetích).

Celkem proběhne 64 schůzek klubu.

Aktivita 2.III/19 d Klub pro žáky SŠ – badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub bude zřízen pro podporu žáků ve variantě – badatelský klub.

Klub bude zřízen pro nejméně šest žáků, z nichž alespoň 2 budou žáci ohrožení školním neúspěchem.

V rámci jedné aktivity bude v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 1,5 hodiny (90 minut). Klubové schůzky se budou konat zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

Aktivita bude realizována 4x (ve 4 po sobě jdoucích pololetích).

Celkem proběhne 64 schůzek klubu.

Aktivita 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování nejméně tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem školy.

Doučování jedné skupiny bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

Aktivita bude realizována nejméně 11x.

Celkem proběhne nejméně 176 hodin doučování – tj. min. 11 skupin po 16 hodinách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.