Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 je realizátorem projektu

Registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003398

Název programu

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy

02_22_003

Název výzvy

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Datum zahájení

 1. 2. 2023

Datum ukončení

 1. 1. 2026

Celkové způsobilé výdaje projektu (dotace)

1 811 375,- Kč

Cíl projektu

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je zaměřen na následující témata:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
 • inovativní vzdělávání žáků.

Aktivity  projektu

Aktivita 1.III/8  – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích

programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné

uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích.

Nejnižší možná hodinová dotace kurzu pro jednoho pracovníka ve vzdělávání je 8 hodin.

Počet realizovaných aktivit – 94.

Podpořeno bude minimálně 15 pedagogických pracovníků.

Aktivita 1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Vedle pracovníků ve vzdělávání mohou být podpoření také studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky.

Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy,

realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském

zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe.

Minimální časová dotace vzdělávání formou spolupráce je 8 hodin.

Počet realizovaných aktivit – 21.

Podpořeni budou minimálně 2 pedagogičtí pracovníci.

Aktivita 1.III/10 – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve výuce a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných

školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

 • projektová výuka (ve škole/mimo školu);
 • tandemová výuka;
 • vzdělávání s využitím nových technologií;
 • zážitková pedagogika;
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
 • aktivizující metody;
 • fiktivní firma.

Aktivita je určena pro skupinu žáků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školy). V této skupině

bude vždy podpořen minimálně jeden žák ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32

hodin inovativního vzdělávání v SŠ během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během

školních prázdnin). Tento žák bude započítán ve výstupu aktivity. Ostatní žáci ve skupině nemusí

naplnit celých 32 hodin vzdělávání, ale tito nebudou vykázáni ve výstupu aktivity, pouze na úrovni

indikátorů jako žáci ovlivnění intervencí.

Počet realizovaných aktivit – 34.

Podpořené osoby za projekt

Předpokládaný celkový počet žáků ovlivněných intervencí – 350.

Předpokládaný počet žáků ohrožených školním neúspěchem ovlivněných intervencí – 30.

Předpokládaný počet pracovníků ovlivněných intervencí – 20.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.