Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2024/2025.    
Ke vzdělávání v 1. ročníku osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy a který při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

Počet přijímaných uchazečů

Ke vzdělávání v prvním ročníku osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, bude pro školní rok 2024/2025 přijato nejvýše 30 uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 2 a § 60g odst. 3 školského zákona, která se bude skládat z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky  

 • 16. dubna 2024 –řádný termín
 • 17. dubna 2024 – řádný termín
 • 29. dubna 2024 – náhradní termín
 • 30. dubna 2024 – náhradní termín

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k vykonání zkoušky v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 pracovních dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat.         
Pozvánku k vykonání testů v řádném termínu zašle ředitel školy uchazeči 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška do uvedeného oboru vzdělání se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle jednotných kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro první kolo přijímacího řízení do uvedeného oboru vzdělání.

Tato kritéria jsou uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy, na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“ a v informačním systému o přijímacím řízení (digitální přihlašovací systém) https://www.dipsy.cz/.

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle:

 • hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky.

Výsledné hodnocení uchazeče bude stanoveno jako součet bodového hodnocení jednotlivých složek, jejichž podíl na celkovém hodnocení bude následující:

 • body za průměrný prospěch na vysvědčení za poslední 2 pololetí ZŠ – maximálně 20 bodů,
 • body za test z českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů,
 • body za test z matematiky – maximálně 50 bodů.

Pro přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového hodnocení (VH). V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za testy (BT), v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky (BM), v případě rovnosti bodů za test z matematiky více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle úspěšnosti v otevřených úlohách v matematice (OUM), v případě rovnosti úspěšnosti v otevřených úlohách v matematice více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle úspěšnosti v otevřených úlohách v českém jazyce (OUC).

Náhradní způsoby hodnocení uchazečů

Pokud uchazeči v některém z posledních dvou pololetí školní docházky nebylo vydáno vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání bodově hodnoceny tříčlennou komisí na základě předložených dokladů o předchozím vzdělávání (viz kritéria přijímacího řízení).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu z českéhojazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před tříčlennou komisí (viz kritéria přijímacího řízení).       
Pro hodnocení těchto uchazečů bude vytvořeno pořadí uchazečů podle „redukovaného hodnocení“ přijímacího řízení – tj. hodnocení bez bodů za test z českého jazyka a literatury. Uchazeč bude do výsledného pořadí všech uchazečů zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci „redukovaného pořadí“ všech uchazečů (viz kritéria přijímacího řízení).

Úprava přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

Cizinci, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých patřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“) se při přijímacím řízení na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u tohoto uchazeče ověřena rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostí podle předchozích odstavců je uchazeč povinen doložit, že je cizincem podle prvního odstavce.

Cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo doklady z předchozího vzdělávání nezbytné pro hodnocení podle kritérií přijímacího řízení čestným prohlášením, pokud doklady nemá.

Podmínky zdravotní způsobilosti

Pro přijímání do uvedeného oboru vzdělání nejsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti.

Podávání přihlášek

Termín pro odevzdání přihlášek

Od 1. února do 20. února 2024.

Počet přihlášek

Každý uchazeč má možnost podat 3 přihlášky – na 3 školy. Při podání přihlášky v listinné podobě je nutné na všech přihláškách uvést školy ve stejném pořadí.

Způsoby podání přihlášky

 1. elektronicky prostřednictvím systému dipsy.cz na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.) – v tomto případě se přihláška ani její přílohy v listinné podobě do školy nedoručují,
 2. v podobě výpisu získaného z dipsy.cz bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě je nutné do školy doručit výpis přihlášky ze systému DIPSY, přílohy vložené do systému se do školy nedoručují,
 3. na tiskopisu stanoveném MŠMT – v tomto případě je nutné do školy doručit přihlášku a všechny požadované přílohy v listinné podobě.

Vyplňování přihlášky

Uváděné střední školy

 • Uchazeč na přihlášce uvádí všechny střední školy, na které se hlásí.
 • Je nutné na všech podávaných přihláškách uvést školy ve stejném pořadí.

Údaje o naší škole

Název a adresa střední školy 

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh

Kód oboru vzdělání   
79-41-K/81

Název oboru vzdělání
Gymnázium

Další doklady – přílohy přihlášky

Povinné přílohy

 • Doklad o výsledcích předchozího vzdělávání – standardně hodnocení na vysvědčeních za 2. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku základní školy potvrzené touto školou. Je možné použít formulář uveřejněný na našich internetových stránkách v záložce Přijímací řízení 2024 nebo výpis ze školního informačního systému.
 • Doklad o úspěšném ukončení pátého ročníku základní školy – doloží se dodatečně do 2. září 2024.

Nepovinné přílohy

 • Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (formulář uveřejněný na našich internetových stránkách v záložce Přijímací řízení 2024).

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 v systému DIPSY, na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy https://gyza.cz.

Zveřejněním výsledků se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo zájmu o podrobnější informace se obracejte na ředitele školy, případně na výchovnou poradkyni.

Kontakty

ředitel školy   
Mgr. Martin Paclík       
tel.: 583 416 380         
e-mail: reditel@gyza.cz

výchovná poradkyně 
Mgr. Gabriela Sršňová 
tel.: 583 411 138         
e-mail: srsnova.gabriela@gyza.cz