Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2023/2024. 
Ke vzdělávání v 1. ročníku čtyřletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

Počet přijímaných uchazečů

Ke vzdělávání v prvním ročníku čtyřletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, bude pro školní rok 2023/2024 přijato nejvýše 30 uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona, která se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny jednotné přijímací zkoušky  

 • 13. dubna 2023 –řádný termín
 • 14. dubna 2023 – řádný termín
 • 10. května 2023 – náhradní termín
 • 11. května 2023 – náhradní termín

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
 • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Proto upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

V náhradní termínu bude konat jednotnou přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody k vykonání zkoušky v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu zkoušky.      
Pozvánku k vykonání testů v řádném termínu zašle ředitel školy uchazeči 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy stanovil kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole v 1. kole přijímacího řízení do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání. Tato kritéria jsou uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle:

 • hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky podle 60 odst. 5) a § 60b odst. 2 školského zákona,
 • výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Výsledné hodnocení uchazeče bude stanoveno jako součet bodového hodnocení jednotlivých složek, jejichž podíl na celkovém hodnocení bude následující:

 • body za průměrný prospěch na vysvědčení za poslední 3 pololetí ZŠ – maximálně 30 bodů,
 • body za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů,
 • body za test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů,
 • body za umístění ve vybraných soutěžích – maximálně 10 bodů.

Pro přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky.

Výjimky

Pokud uchazeči v některém z posledních tří pololetí školní docházky nebylo vydáno vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání bodově hodnoceny tříčlennou komisí na základě předložených dokladů o předchozím vzdělávání (viz kritéria přijímacího řízení).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před tříčlennou komisí (viz kritéria přijímacího řízení).   
Pro hodnocení těchto uchazečů bude vytvořeno pořadí uchazečů podle „redukovaného hodnocení“ přijímacího řízení – tj. hodnocení bez bodů za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Uchazeč bude do výsledného pořadí všech uchazečů zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci „redukovaného pořadí“ všech uchazečů (viz kritéria přijímacího řízení).

Úprava přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

Cizinci, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých patřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“) se při přijímacím řízení na žádost promíjí jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u tohoto uchazeče ověřena rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostí podle předchozích odstavců je uchazeč povinen doložit, že je cizincem podle prvního odstavce.

Cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo doklady z předchozího vzdělávání nezbytné pro hodnocení podle kritérií přijímacího řízení čestným prohlášením, pokud doklady nemá.

Podávání přihlášek

Přihláška se podává řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.   
Formulář přihlášky je ke stažení na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Termín pro odevzdání přihlášek

nejpozději 1. března 2023      
V uvedeném termínu musí být přihláška doručena do školy.

Počet přihlášek

Každý uchazeč má možnost podat 2 přihlášky – na 2 školy nebo na 2 různé obory téže školy.  
Nelze podat přihlášku dvakrát na stejný obor na jedné škole.

Vyplňování přihlášky

Uváděné střední školy

 • Uchazeč na přihlášce uvádí obě střední školy, na které se hlásí.
 • Je nutné na obou podávaných přihláškách uvést školy ve stejném pořadí.
 • Pořadí, v jakém uchazeč školy uvede, má rozhodující vliv na termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky.

Údaje o naší škole

Název střední školy   
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Obor vzdělání 
79-41-K/41 Gymnázium

Jednotná zkouška

Vyplňuje se ANO v případě, že se uchazeč nepřihlásil pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu na obor gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeč, který podal přihlášku také na obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP), zvolí údaj NE – tj. bude konat jednotnou přijímací zkoušku na GSP. Nehodící se údaj se škrtne.

Termín školní přijímací zkoušky

Neuvádí se. (Školní přijímací zkouška se nekoná.)

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Nevyžaduje se. (Není tedy nutná návštěva lékaře.)

Prospěch uchazeče ze ZŠ

Vyplní se klasifikace ze všech povinných vyučovacích předmětů a průměrný prospěch na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.     
Je třeba, aby klasifikace byla potvrzena základní školou. Není-li klasifikace za výše zmíněná období na přihlášce uvedena nebo není potvrzena základní školou, je nutné k přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení ze základní školy za příslušná období.

Další doklady

Diplomy ze soutěží

Pokud se uchazeč ve školním roce 2022/2023 nebo 2021/2022 umístil do 3. místa v okresním nebo krajském kole některých soutěží, může za toto umístění získat body navíc. V takovém případě je nutno nejpozději 26. dubna 2023 doložit umístění v soutěži originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu.

Započítávají se tyto soutěže: 
Astronomická olympiáda          
Dějepisná olympiáda   
Fyzikální olympiáda     
Matematická olympiáda
Olympiáda v českém jazyce     
Soutěž v jazyce anglickém       
Soutěž v jazyce francouzském 
Soutěž v jazyce německém      
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce španělském    
Biologická olympiáda   
Matematický klokan     
Přírodovědný klokan    
Chemická olympiáda   
Zeměpisná olympiáda  
Geologická olympiáda

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 2. května 2023 na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy https://gyza.cz/. (Sledujte tyto stránky již 28. dubna 2023.)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. V seznamu bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče, datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole bude 2. května 2023 připraveno v kanceláři školy k osobnímu převzetí. Dne 3. května budou nepřevzatá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Postup po vyhodnocení přijímacího řízení

Přijatí uchazeči          

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  
Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy. 
Lhůta 10 pracovních dnů pro doručení zápisového lístku se počítá ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepřijatí uchazeči

Mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.           
Mohou se přihlásit do dalších kol přijímacího řízení v případě jejich vyhlášení.   
V případě úspěchu v odvolacím řízení má uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, právo uplatnit zápisový lístek ještě jednou na škole, na které byl přijat na základě odvolání.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo zájmu o podrobnější informace se obracejte na ředitele školy, případně na výchovnou poradkyni.

Kontakty

ředitel školy   
Mgr. Martin Paclík       
tel.: 583 416 380         
e-mail: reditel@gyza.cz

výchovná poradkyně 
Mgr. Blanka Horvátová
tel.: 583 411 138         
e-mail: horvatova.blanka@gyza.cz