Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen „škola“) v souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 19 vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuje následující podrobnosti konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024.  Všechny uvedené podmínky jsou platné pro konání profilové části maturitní zkoušky v oborech vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium.

Počet povinných zkoušek

Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze:

 • zkoušky z českého jazyka a literatury, a
 • pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a
 • z dalších 2 povinných zkoušek.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Forma zkoušek

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Všechny další zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí podle
§ 16 vyhlášky.

Délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury

Délka trvání písemné práce z českého jazyka a literatury podle § 14a vyhlášky bude 110 minut.

Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov souvislého textu. 

Maturitní seznam literárních děl

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 14b vyhlášky se stanovuje maturitní seznam literárních děl, který obsahuje 64 titulů. Seznam je uveden ZDE.

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 14b vyhlášky žák z maturitního seznamu literárních děl připraví vlastní seznam literárních děl, který musí splňovat následující podmínky:

 • Počet literárních děl v žákově seznamu je 20,
 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama,
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora,
 • žákův seznam musí dále obsahovat nejméně:
  • 2 literární díla ze světové a české literatury do konce 18. století,
  • 3 literární díla ze světové a české literatury 19. století,
  • 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století,
  • 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století.

Délka konání a rozsah textu písemné práce z cizích jazyků

Délka trvání písemné práce z cizích jazyků mimo aplikované angličtiny podle § 14c bude 80 minut. Délka trvání písemné práce z aplikované angličtiny podle § 14c bude 90 minut.

Požadovaný rozsah písemné práce je 200 – 220 slov. 

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Žák, který koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka dokládající jazykové znalosti žáka
na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání. Tato úroveň je stanovena B2 pro anglický jazyk a B1 pro další cizí jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Zkoušky, které budou uznávány jako náhrada zkoušky z cizího jazyka, jsou uvedeny v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, vydaném MŠMT pod č.j. MSMT-4739/2023-1.

Seznam standardizovaných zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka

Nabídka a témata povinných a nepovinných zkoušek

Cizí jazyky (lze volit také jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky)

Další zkoušky