Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Čtyřleté gymnázium (9. ročník ZŠ)

Výsledková listina – čtyřleté studium
Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Osmileté gymnázium (5. ročník ZŠ)

  • 28.4.2018, 6:50 hodin:
    Na straně společnosti Cermat došlo k chybě v hodnocení jedné z úloh v testu z českého jazyka a literatury pro 2. řádný termín pro uchazeče o obory osmiletého studia. Po odstranění této chyby byla proto provedena oprava původně zveřejněných výsledkových listin. Tato oprava se týkala pouze dvou uchazečů a neměla vliv na přijetí či nepřijetí jednotlivých uchazečů. Došlo pouze ke změně v pořadí několika uchazečů. Od 28.4.2018, 07:00 hodin jsou na našem webu uložena již opravené verze.

Výsledková listina – osmileté studium
Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

__________________________________________________________________

Upozornění pro přijaté uchazeče

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. (§ 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku vyprší 15. 5. 2018.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Uchazeči, kteří nemohli být přijati pro velký počet zájemců, mají velkou šanci být přijati na základě odvolání. Vzhledem k možnosti podávat přihlášku na 2 střední školy se totiž očekává, že přibližně polovina uchazečů  neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek. Toto očekávání potvrzuje zkušenost z minulých let, kdy převážná většina odvolání byla úspěšných.

Vzor odvolání je ke stažení na našich internetových stránkách v záložce Přijímací řízení.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na ředitele školy.

tel.:  583 416 380, 725 339 290

e-mail: reditel@gyza.cz

Dokumenty ke stažení