Společná část maturitní zkoušky z cizího jazyka v roce 2018

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen „škola“) v souladu s § 8 odstavec 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a dodatků, stanovuje témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní část společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků.

Ústní zkouška společné části MZ z cizího jazyka

  • Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
  • Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
  • Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci podle rozhodnutí ředitele školy buď tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem, nebo čtyři zkušební úlohy zpracované Centrem. Listinnou podobu příslušného pracovního listu zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a případně též z jedné školní zkušební úlohy. S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé.

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh (3. částí pracovních listů)

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk