DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2018/2019.

Ke vzdělávání v 1. ročníku čtyřletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

Počet přijímaných uchazečů

Ve druhém kole přijímacího řízení budou ke vzdělávání v prvním ročníku čtyřletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 přijati nejvýše
2 uchazeči.

Podávání přihlášek

Přihláška se podává řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Formulář přihlášky je ke stažení na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Termín pro odevzdání přihlášek

30. května 2018

V uvedeném termínu musí být přihláška doručena do školy.

Uchazeči, kteří v prvním kole přijímacího řízení konali jednotnou zkoušku dle § 60 odst. 5
a § 60b odst. 2 školského zákona k přihlášce přiloží Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Kritéria přijímacího řízení

Při hodnocení uchazečů bude postupováno v souladu s kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2018/2019. Tato kritéria byla vydána dne 23. 5 2018 pod č.j. GYZA 850/2018

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle:

a)    hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,
c)     výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení nekonali, budou pozváni k vykonání zkoušky, která bude zahrnovat test z českého jazyka a literatury a test z matematiky srovnatelné úrovně a rozsahu s testy jednotné přijímací zkoušky.

Výsledné hodnocení uchazeče bude stanoveno jako součet bodového hodnocení jednotlivých složek, jejichž podíl na celkovém hodnocení bude následující:

a)    body za průměrný prospěch na vysvědčení za poslední 3 pololetí – maximálně 30 bodů,
b)    body za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů,
c)     body za test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů,
d)    body za umístění ve vybraných soutěžích – maximálně 10 bodů.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v prvním ročníku čtyřletého gymnázia je splnění obou následujících podmínek:

a)    zisk alespoň 30 bodů za testy – tj. součet bodů za test z českého jazyka a literatury a za test z matematiky,
b)    dosažení výsledného bodového hodnocení alespoň 40 bodů -   tj. součet bodů za testy, bodů za průměrný prospěch ze ZŠ a bodů za soutěže.

Pro přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky.

Výjimky

Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení nekonali, budou pozváni k vykonání zkoušky, která bude zahrnovat test z českého jazyka a literatury a test z matematiky srovnatelné úrovně a rozsahu s testy jednotné přijímací zkoušky.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (podrobnosti jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení).

Vyplňování přihlášky

Údaje o naší škole

Název střední školy

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Obor vzdělání

79-41-K/41 Gymnázium

Termín školní přijímací zkoušky

Neuvádí se. (Školní přijímací zkouška se nekoná.)

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Nevyžaduje se. (Není tedy nutná návštěva lékaře.)

Prospěch uchazeče ze ZŠ

Vyplní se klasifikace ze všech povinných vyučovacích předmětů a průměrný prospěch na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Je třeba, aby klasifikace byla potvrzena základní školou. Není-li klasifikace za výše zmíněná období na přihlášce uvedena nebo není potvrzena základní školou, je nutné k přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení ze základní školy za příslušná období.

Další doklady

Diplomy ze soutěží

Pokud se uchazeč v tomto (případně minulém) školním roce umístil do 3. místa v okresním nebo krajském kole některých soutěží, může za toto umístění získat body navíc. V takovém případě je nutno nejpozději 25. dubna 2018 doložit umístění v soutěži originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu. Jedná se o následující soutěže vyhlášené MŠMT jako soutěže typu A:

A1       – Matematická olympiáda,
A2       – Fyzikální olympiáda,
A3       – Chemická olympiáda,
A4       – Biologická olympiáda,
A5       – Soutěže v cizích jazycích,
A6       – Olympiáda v českém jazyce,
A7       – Dějepisná olympiáda,
A8       – Zeměpisná olympiáda,
A10     – Matematický klokan,
A11     – Astronomická olympiáda,
A13     – Pythagoriáda.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 31. května 2018 na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/.

V případě, že budou někteří uchazeči konat náhradní testy z českého jazy a literatury a z matematiky budou výsledky zveřejněny po konání těchto testů.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo zájmu o podrobnější informace se obracejte na ředitele školy.

Kontakt

ředitel školy

Mgr. Martin Paclík
tel.: 583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz