16. 6. 2020, 11:40 hodin – Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení k osmiletému studiu pro školní rok 2020-2021.

Osmileté gymnázium (5. ročník ZŠ)

Výsledková listina – osmileté gymnázium
Seznam přijatých uchazečů – osmileté gymnázium

15.6. 2020, 11:40 hodin – Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení ke čtyčletému studiu pro školní rok 2020-2021.

Čtyřleté gymnázium (9. ročník ZŠ)

Výsledková listina – čtyřleté gymnázium
Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté gymnázium

Upozornění pro přijaté uchazeče

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku vyprší:

pro čtyřleté gymnázium – 23. 6. 2020
pro osmileté gymnázium – 24. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. (§ 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

V letošním roce proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nelze podat odvolání.

Přesto uchazeči, kteří nemohli být přijati pro velký počet zájemců, mají velkou šanci být přijati. Vzhledem k možnosti podávat přihlášku na 2 střední školy se totiž očekává, že přibližně polovina uchazečů  neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek. Toto očekávání potvrzuje zkušenost z minulých let. 

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, má možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 a 102 správního řádu. Tuto žádost je možné podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí je zde – DOC, PDF

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na ředitele školy.

tel.:  583 416 380, 725 339 290
e-mail: reditel@gyza.cz

 

Dokumenty ke stažení