Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání v nižším stupni osmiletého gymnázia, v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2021/2022.

Ke vzdělávání v 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

Počet přijímaných uchazečů

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia bude pro školní rok 2021/2022 přijato nejvýše 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy stanovil kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole v 1. kole přijímacího řízení do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání. Tato kritéria jsou uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle:

 • hodnocení uchazečů na vysvědčeních za 1. pololetí 4. a 5. ročníku ZŠ – nebude hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020,
 • výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky podle
  60 odst. 5) a § 60b odst. 2 školského zákona,
 • výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Výsledné hodnocení uchazeče bude stanoveno jako součet bodového hodnocení jednotlivých složek, jejichž podíl na celkovém hodnocení bude následující:

 • body za průměrný prospěch na vysvědčení – maximálně 20 bodů,
 • body za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů,
 • body za test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů,
 • body za umístění ve vybraných soutěžích – maximálně 10 bodů.

Pro přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky.

Výjimky

Pokud uchazeči v některém z posledních dvou let školní docházky nebylo vydáno vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání bodově hodnoceny tříčlennou komisí na základě předložených dokladů o předchozím vzdělávání a pohovoru s uchazečem (viz kritéria přijímacího řízení).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před tříčlennou komisí (viz kritéria přijímacího řízení).  Pro hodnocení těchto uchazečů bude vytvořeno tzv. „redukované pořadí“ uchazečů podle „redukovaného hodnocení“ přijímacího řízení – tj. hodnocení bez bodů za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Uchazeč bude do výsledného pořadí všech uchazečů zařazen na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona, která se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky       

 • 14. dubna 2021 – 1. řádný termín
 • 15. dubna 2021 – 2. řádný termín
 • 12. května 2021 – 1. náhradní termín
 • 13. května 2021 – 2. náhradní termín

Uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání na dvě školy. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to v 1. řádném termínu.

V náhradní termínu bude konat jednotnou přijímací zkoušku uchazeč, který se pro vážné důvody
k vykonání zkoušky v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu zkoušky.

Pozvánku k vykonání testů v řádném termínu zašle ředitel školy uchazeči 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

Podávání přihlášek

Přihláška se podává řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Formulář přihlášky je ke stažení na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Termín pro odevzdání přihlášek

nejpozději 1. března 2021

V uvedeném termínu musí být přihláška doručena do školy.

Počet přihlášek

Každý uchazeč má možnost podat 2 přihlášky – na 2 školy nebo na 2 různé obory téže školy.

Nelze podat přihlášku dvakrát na stejný obor na jedné škole.

Vyplňování přihlášky

Uváděné střední školy

 • Uchazeč na přihlášce uvádí obě střední školy, na které se hlásí.
 • Je nutné na obou podávaných přihláškách uvést školy ve stejném pořadí.
 • Pořadí, v jakém uchazeč školy uvede, má rozhodující vliv na termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky.

Údaje o naší škole

Název střední školy   

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Obor vzdělání             

79-41-K/81 Gymnázium

Jednotná zkouška

Vyplňuje se ANO v případě, že se uchazeč nepřihlásil pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu na obor gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeč, který podal přihlášku také na obor Gymnázium se sportovní přípravou, zvolí údaj NE – tj. bude konat jednotnou přijímací zkoušku na jiné škole.

Termín školní přijímací zkoušky

Neuvádí se. (Školní přijímací zkouška se nekoná.)

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Nevyžaduje se. (Není tedy nutná návštěva lékaře.)

Prospěch uchazeče ze ZŠ

Vyplní se klasifikace ze všech povinných vyučovacích předmětů a průměrný prospěch na vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020 není nutné vyplňovat, protože nebude součástí hodnocení uchazečů.

Je třeba, aby klasifikace byla potvrzena základní školou. Není-li klasifikace za výše zmíněná období na přihlášce uvedena nebo není potvrzena základní školou, je nutné k přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení ze základní školy za příslušná období.

Další doklady

Diplomy ze soutěží

Pokud se uchazeč v tomto nebo minulém školním roce umístil do 3. místa v okresním nebo krajském kole některých soutěží, může za toto umístění získat body navíc. V takovém případě je nutno nejpozději 26. dubna 2021 doložit umístění v soutěži originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu.

 

Započítávají se tyto soutěže:

 • Astronomická olympiáda
 • Dějepisná olympiáda
 • Geologická olympiáda
 • Matematická olympiáda
 • Matematický klokan
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Soutěž v anglickém jazyce
 • Soutěž v jazyce francouzském
 • Soutěž v jazyce německém
 • Soutěž v jazyce ruském
 • Zeměpisná olympiáda

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2021 na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy https://gyza.cz/.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. V seznamu bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče, datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy
a na internetových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole bude 30. dubna 2021 připraveno v kanceláři školy k osobnímu převzetí. Dne 3. května budou nepřevzatá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Postup po vyhodnocení přijímacího řízení

Přijatí uchazeči        

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy.

Lhůta 10 pracovních dnů pro doručení zápisového lístku se počítá ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepřijatí uchazeči

 • Mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
 • Mohou se přihlásit do dalších kol přijímacího řízení v případě jejich vyhlášení.

V případě úspěchu v odvolacím řízení má uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, právo uplatnit zápisový lístek ještě jednou na škole, na které byl přijat na základě odvolání.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo zájmu o podrobnější informace se obracejte na ředitele školy, případně na výchovnou poradkyni.

Kontakty

ředitel školy

Mgr. Martin Paclík
tel.: 583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz

výchovná poradkyně

Mgr. Blanka Horvátová
tel.: 583 411 138
e-mail: blanka.horvatova@gyza.cz