Změny v přijímacím řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole

Dne 25. března 2020 byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. (K nahlédnutí zde.)

Níže uvádíme nejdůležitější změny, které tento zákon přináší v organizaci přijímacího řízení.

Věnujte prosím těmto informacím pozornost!

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška, která se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Termín jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy https://gyza.cz/.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. V seznamu bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče, datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole bude odesláno zákonným zástupcům uchazečů poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Postup po vyhodnocení přijímacího řízení

Přijatí uchazeči – Pozor – změna lhůty!

Do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy.

Nepřijatí uchazeči – Pozor změna!

Podle § 18 nového zákona č. 135/2020 Sb. proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není přípustné odvolání.

Přesto ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků!

Standardní odvolání bude letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu budou přijímáni uchazeči na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků až do naplnění kapacity školy.

Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.

Nové rozhodnutí se bude řešit pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).

Další podrobnosti k přijímání uchazečů na uvolněná místa zveřejníme nejpozději v den, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek.

V případě zájmu o podrobnější informace se neváhejte obrátit na ředitele školy.

Kontakt

ředitel školy

Mgr. Martin Paclík
tel.: 583 416 380
e-mail: reditel@gyza.cz