Home » Přijímací řízení 2020 » Přijímací řízení 2020 – výsledky

Přijímací řízení 2020 – výsledky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

29.4. 2019, 08:00 hodin – Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020:

Čtyřleté gymnázium (9. ročník ZŠ)

Výsledková listina – čtyřleté gymnázium
Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium (5. ročník ZŠ)

Výsledková listina – osmileté gymnázium
Seznam přijatých uchazečů – osmileté gymnázium

Upozornění pro přijaté uchazeče

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. (§ 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku vyprší 15. 5. 2019.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 
ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Uchazeči, kteří nemohli být přijati pro velký počet zájemců, mají velkou šanci být přijati na základě odvolání. Vzhledem k možnosti podávat přihlášku na 2 střední školy se totiž očekává, že přibližně polovina uchazečů  neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek. Toto očekávání potvrzuje zkušenost z minulých let, kdy převážná většina odvolání byla úspěšných. 

Vzor odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si můžete stáhnout zde: viz dokument DOC nebo dokument PDF.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na ředitele školy:

Dokumenty ke stažení