Home » Přijímací řízení 2020 » VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  1. 6. 2019, 12:00 hodin – Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020.

Čtyřleté gymnázium (9. ročník ZŠ)

Výsledková listina – čtyřleté gymnázium
Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté gymnázium

Upozornění pro přijaté uchazeče

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. (§ 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (§ 183 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku vyprší 17. 6. 2019.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatí uchazeči mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Vzor odvolání je ke stažení na našich internetových stránkách v záložce Přijímací řízení.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obracejte na ředitele školy.

tel.:  583 416 380, 725 339 290

e-mail: reditel@gyza.cz

Dokumenty ke stažení

Vzor odvolání pro rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení – DOC, PDF.