DUM - Digitální učební materiály - Gymnázium, Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh

Zde je PDF verze katalogu DUM, který máte aktuálně zobrazen v html formátu.

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura pro nižší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0101 -  Frazeologie
 2. VY_32_INOVACE_CJ0102 -  Tvarosloví – duálové tvary
 3. VY_32_INOVACE_CJ0103 -  Co nám uvízlo – opakování
 4. VY_32_INOVACE_CJ0104 -  Dopis
 5. VY_32_INOVACE_CJ0105 -  Bajka, alegorie
 6. VY_32_INOVACE_CJ0106 -  Charakteristika – jazykové prostředky
 7. VY_32_INOVACE_CJ0107 -  Bible jako knihovna
 8. VY_32_INOVACE_CJ0108 -  J. A. Komenský - křížovka
 9. VY_32_INOVACE_CJ0109 -  Literární druhy – pracovní list
 10. VY_32_INOVACE_CJ0110 -  Literární druhy - doplňovačka
 11. VY_32_INOVACE_CJ0111 -  Verš, strofa, rým, rytmus
 12. VY_32_INOVACE_CJ0112 -  Literární druhy, verš, strofa, rým - opakování
 13. VY_32_INOVACE_CJ0113 -  Přídavná jména – Červená karkulka
 14. VY_32_INOVACE_CJ0114 -  Bingo – grafický rozbor vět
 15. VY_32_INOVACE_CJ0115 -  Popis obrazu
 16. VY_32_INOVACE_CJ0116 -  Subjektivně zabarvený popis
 17. VY_32_INOVACE_CJ0117 -  Nauka o významu slov
 18. VY_32_INOVACE_CJ0118 -  Lidová slovesnost, pověst
 19. VY_32_INOVACE_CJ0119 -  Domino – slovesný rod
 20. VY_32_INOVACE_CJ0120 -  Domino – slovesný vid

Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0201 -  Útvary publicistického stylu
 2. VY_32_INOVACE_CJ0202 -  Dopis
 3. VY_32_INOVACE_CJ0203 -  Líčení
 4. VY_32_INOVACE_CJ0204 -  Charakteristika - stylistické a jazykové cvičení
 5. VY_32_INOVACE_CJ0205 -  Úvaha - stylistické a jazykové cvičení
 6. VY_32_INOVACE_CJ0206 -  Publicistické útvary - stylistické a jazykové cvičení
 7. VY_32_INOVACE_CJ0207 -  Životopis - stylistické a jazykové cvičení
 8. VY_32_INOVACE_CJ0208 -  Slovní druhy
 9. VY_32_INOVACE_CJ0209 -  Valenční syntax
 10. VY_32_INOVACE_CJ0210 -  Zvláštnosti větné stavby
 11. VY_32_INOVACE_CJ0211 -  Vývoj pravopisu
 12. VY_32_INOVACE_CJ0212 -  Skladební vztahy - významové
 13. VY_32_INOVACE_CJ0213 -  Skladební vztahy - formální
 14. VY_32_INOVACE_CJ0214 -  Doplněk
 15. VY_32_INOVACE_CJ0215 -  Věta
 16. VY_32_INOVACE_CJ0216 -  Nepravidelnosti větné stavby
 17. VY_32_INOVACE_CJ0217 -  Aktuální členění výpovědi
 18. VY_32_INOVACE_CJ0218 -  Úvod do českého jazyka
 19. VY_32_INOVACE_CJ0219 -  Všestranný jazykový rozbor
 20. VY_32_INOVACE_CJ0220 -  Mluvnické kategorie jmen

Literatura pro vyšší gymnázium

 1. VY_32_INOVACE_CJ0301 -  M. Jan Hus
 2. VY_32_INOVACE_CJ0302 -  Píseň v době husitství
 3. VY_32_INOVACE_CJ0303 -  Husitská literatura
 4. VY_32_INOVACE_CJ0304 -  Česká barokní literatura
 5. VY_32_INOVACE_CJ0305 -  1. fáze NO, J. Dobrovský
 6. VY_32_INOVACE_CJ0306 -  2. fáze NO, J. Jungmann
 7. VY_32_INOVACE_CJ0307 -  Římská literatura
 8. VY_32_INOVACE_CJ0308 -  Světová renesanční literatura
 9. VY_32_INOVACE_CJ0309 -  Počátky písemnictví na našem území
 10. VY_32_INOVACE_CJ0310 -  Počátky světového písemnictví
 11. VY_32_INOVACE_CJ0311 -  Antická literatura
 12. VY_32_INOVACE_CJ0312 -  Český renesanční humanismus
 13. VY_32_INOVACE_CJ0313 -  Český romantismus, počátky realismu
 14. VY_32_INOVACE_CJ0314 -  Literatura baroka
 15. VY_32_INOVACE_CJ0315 -  Májovci, ruchovci, lumírovci
 16. VY_32_INOVACE_CJ0316 -  Literatura národního obrození
 17. VY_32_INOVACE_CJ0317 -  Romantismus
 18. VY_32_INOVACE_CJ0318 -  Tomáš Štítný ze Štítného
 19. VY_32_INOVACE_CJ0319 -  Klasicismus, osvícenství, preromantismus
 20. VY_32_INOVACE_CJ0320 -  Česká moderna

Práce s textem - interpretace a analýzy

 1. VY_32_INOVACE_CJ0401 -  O ženách v ruské literatuře 19. st.
 2. VY_32_INOVACE_CJ0402 -  Buřiči – dědici romantiků
 3. VY_32_INOVACE_CJ0403 -  Nejautentičtější plebejský hlas generace buřičů
 4. VY_32_INOVACE_CJ0404 -  Česká meditativní tvorba s důrazem na žánrovou charakteristiku
 5. VY_32_INOVACE_CJ0405 -  Zrání básníka J. Wolkera
 6. VY_32_INOVACE_CJ0406 -  Experimentující styl v Joycově Odysseovi
 7. VY_32_INOVACE_CJ0407 -  Od eseje k básni není dlouhá cesta – Jan Skácel
 8. VY_32_INOVACE_CJ0408 -  Bohatství lexikálních prostředků v básních J. Seiferta
 9. VY_32_INOVACE_CJ0409 -  Velké románové postavy očima lit. esejisty M. Kundery
 10. VY_32_INOVACE_CJ0410 -  Ztracené nekonečno vnějšího světa – od Cervantese k moderní próze
 11. VY_32_INOVACE_CJ0411 -  Existenciální tematika v české meziválečné literatuře
 12. VY_32_INOVACE_CJ0412 -  Groteskno v pojetí sexuality v díle Franze Kafky
 13. VY_32_INOVACE_CJ0413 -  Bestiální něha J. H. Krchovského
 14. VY_32_INOVACE_CJ0414 -  Surrealistická poezie Nezvalova a Bieblova
 15. VY_32_INOVACE_CJ0415 -  František Hrubín – básník dětství a rodné krajiny
 16. VY_32_INOVACE_CJ0416 -  Jaroslav Seifert 60. let – varující vizionář
 17. VY_32_INOVACE_CJ0417 -  Poetika Hrabalových próz – řečový proud
 18. VY_32_INOVACE_CJ0418 -  Vázaný verš není mrtev aneb od Františka Hrubína k J. H. Krchovskému
 19. VY_32_INOVACE_CJ0419 -  Neskrývaný intelekt v Kunderově Nesmrtelnosti
 20. VY_32_INOVACE_CJ0420 -  Současná mladá česká poezie – Jan Těsnohlídek

Dějepis

Novodobé dějiny

 1. VY_32_INOVACE_D0101 -  Německo v  2. polovině 19. století
 2. VY_32_INOVACE_D0102 -  Rusko za vlády posledních Romanovců
 3. VY_32_INOVACE_D0103 -  Československo v letech 1945 - 1948
 4. VY_32_INOVACE_D0104 -  Únor 1948
 5. VY_32_INOVACE_D0105 -  Rakouská monarchie v 2. polovině 19. století
 6. VY_32_INOVACE_D0106 -  Mezinárodní vztahy před první světovou válkou
 7. VY_32_INOVACE_D0107 -  První světová válka
 8. VY_32_INOVACE_D0108 -  Češi a Slováci za první světové války
 9. VY_32_INOVACE_D0109 -  Versaillský systém
 10. VY_32_INOVACE_D0110 -  Léta 1948 – 1960 v ČSR
 11. VY_32_INOVACE_D0111 -  ČSSR v letech 1960 - 1968
 12. VY_32_INOVACE_D0112 -  Od Karlovarského programu k Mnichovské dohodě
 13. VY_32_INOVACE_D0113 -  Politické strany první republiky
 14. VY_32_INOVACE_D0114 -  Německo, německý nacismus
 15. VY_32_INOVACE_D0115 -  Italský fašismus
 16. VY_32_INOVACE_D0116 -  Sovětské Rusko a SSSR v meziválečném období
 17. VY_32_INOVACE_D0117 -  Vývoj na Blízkém východě
 18. VY_32_INOVACE_D0118 -  Druhá světová válka v letech 1939 - 1943
 19. VY_32_INOVACE_D0119 -  Konference a smlouvy ve 20. a 30. letech 20. století
 20. VY_32_INOVACE_D0120 -  Diplomatická jednání za druhé světové války

Dějiny pozdního středověku a novověku do roku 1848

 1. VY_32_INOVACE_D0201 -  Poslední Přemyslovci
 2. VY_32_INOVACE_D0202 -  Lucemburkové
 3. VY_32_INOVACE_D0203 -  Vrcholný středověk
 4. VY_32_INOVACE_D0204 -  Vpád Tatarů, turecká expanze
 5. VY_32_INOVACE_D0205 -  Husitství
 6. VY_32_INOVACE_D0206 -  Doba poděbradská a jagellonská
 7. VY_32_INOVACE_D0207 -  Velké zeměpisné objevy
 8. VY_32_INOVACE_D0208 -  Humanismus, reformace
 9. VY_32_INOVACE_D0209 -  Počátky novověku
 10. VY_32_INOVACE_D0210 -  České země jako součást habsburské monarchie
 11. VY_32_INOVACE_D0211 -  Třicetiletá válka
 12. VY_32_INOVACE_D0212 -  Evropa po třicetileté válce
 13. VY_32_INOVACE_D0213 -  České země a habsburská monarchie po třicetileté válce
 14. VY_32_INOVACE_D0214 -  Osvícenský absolutismus v českých zemích
 15. VY_32_INOVACE_D0215 -  Velká francouzská revoluce
 16. VY_32_INOVACE_D0216 -  Anglická buržoazní revoluce
 17. VY_32_INOVACE_D0217 -  Válka za nezávislost
 18. VY_32_INOVACE_D0218 -  Napoleonské války
 19. VY_32_INOVACE_D0219 -  Evropa ve 20. a 30. letech 19. století
 20. VY_32_INOVACE_D0220 -  Rok 1848

Dějiny pravěku, starověku, raného středověku

 1. VY_32_INOVACE_D0301 -  Úvod do studia dějepisu
 2. VY_32_INOVACE_D0302 -  Dějiny pravěku
 3. VY_32_INOVACE_D0303 -  Starověká Mezopotámie
 4. VY_32_INOVACE_D0304 -  Starověký Egypt
 5. VY_32_INOVACE_D0305 -  Starověké Řecko
 6. VY_32_INOVACE_D0306 -  Starověký Řím
 7. VY_32_INOVACE_D0307 -  Starověký Přední východ
 8. VY_32_INOVACE_D0308 -  Starověká Indie a Čína
 9. VY_32_INOVACE_D0309 -  Arabové, vznik islámu
 10. VY_32_INOVACE_D0310 -  Křížové výpravy, románská kultura
 11. VY_32_INOVACE_D0311 -  První Přemyslovci
 12. VY_32_INOVACE_D0312 -  Raný feudalismus
 13. VY_32_INOVACE_D0313 -  Vikingové
 14. VY_32_INOVACE_D0314 -  Vznik států ve střední Evropě
 15. VY_32_INOVACE_D0315 -  Počátky české státnosti
 16. VY_32_INOVACE_D0316 -  Řecko
 17. VY_32_INOVACE_D0317 -  Římská republika
 18. VY_32_INOVACE_D0318 -  Římské císařství
 19. VY_32_INOVACE_D0319 -  Typy starověkých států
 20. VY_32_INOVACE_D0320 -  Křesťanství

Fyzika

Řešení fyzikálních úloh pro nižší gymnázium - 1

 1. VY_32_INOVACE_F0101 -  Mechanická práce I
 2. VY_32_INOVACE_F0102 -  Mechanická práce II
 3. VY_32_INOVACE_F0103 -  Mechanická práce – převody jednotek
 4. VY_32_INOVACE_F0104 -  Výkon
 5. VY_32_INOVACE_F0105 -  Účinnost
 6. VY_32_INOVACE_F0106 -  Mechanická energie - kinetická
 7. VY_32_INOVACE_F0107 -  Mechanická energie - potenciální
 8. VY_32_INOVACE_F0108 -  Zákon zachování mechanické energie I
 9. VY_32_INOVACE_F0109 -  Zákon zachování mechanické energie II
 10. VY_32_INOVACE_F0110 -  Teplo I
 11. VY_32_INOVACE_F0111 -  Teplo II
 12. VY_32_INOVACE_F0112 -  Kalorimetrická rovnice I
 13. VY_32_INOVACE_F0113 -  Kalorimetrická rovnice II
 14. VY_32_INOVACE_F0114 -  Změny skupenství látek - tání, tuhnutí
 15. VY_32_INOVACE_F0115 -  Změny skupenství látek - vypařování, kondenzace, var
 16. VY_32_INOVACE_F0116 -  Změny skupenství látek – tání ledu
 17. VY_32_INOVACE_F0117 -  Změny skupenství látek – tání ledu II
 18. VY_32_INOVACE_F0118 -  Změny skupenství látek – led - voda - pára
 19. VY_32_INOVACE_F0119 -  Zvukové jevy I
 20. VY_32_INOVACE_F0120 -  Zvukové jevy II

Řešení fyzikálních úloh pro nižší gymnázium - 2

 1. VY_32_INOVACE_F0201 -  Elektrický proud, elektrické napětí
 2. VY_32_INOVACE_F0202 -  Závislost elektrického odporu na teplotě
 3. VY_32_INOVACE_F0203 -  Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 4. VY_32_INOVACE_F0204 -  Ohmův zákon I
 5. VY_32_INOVACE_F0205 -  Ohmův zákon II
 6. VY_32_INOVACE_F0206 -  Zapojování rezistorů I
 7. VY_32_INOVACE_F0207 -  Zapojování rezistorů II
 8. VY_32_INOVACE_F0208 -  Výpočty v elektrických obvodech
 9. VY_32_INOVACE_F0209 -  Práce a výkon elektrického proudu
 10. VY_32_INOVACE_F0210 -  Účinnost elektrických spotřebičů I
 11. VY_32_INOVACE_F0211 -  Účinnost elektrických spotřebičů II
 12. VY_32_INOVACE_F0212 -  Úlohy o elektrických spotřebičích
 13. VY_32_INOVACE_F0213 -  Kondenzátor, kapacita
 14. VY_32_INOVACE_F0214 -  Zapojování kondenzátorů
 15. VY_32_INOVACE_F0215 -  Obvod střídavého proudu s cívkou
 16. VY_32_INOVACE_F0216 -  Obvod střídavého proudu s kondenzátorem
 17. VY_32_INOVACE_F0217 -  Výkon střídavého proudu I
 18. VY_32_INOVACE_F0218 -  Výkon střídavého proudu II
 19. VY_32_INOVACE_F0219 -  Transformátory – transformace napětí
 20. VY_32_INOVACE_F0220 -  Transformátory – transformace proudu

Využití fyzikálních appletů

 1. VY_32_INOVACE_F0301 -  Vrhy
 2. VY_32_INOVACE_F0302 -  Tlak a proudění tekutin
 3. VY_32_INOVACE_F0303 -  Vztlak
 4. VY_32_INOVACE_F0304 -  Přeměny energie
 5. VY_32_INOVACE_F0305 -  Rádiové vlny
 6. VY_32_INOVACE_F0306 -  Mikrovlny
 7. VY_32_INOVACE_F0307 -  Postupné vlnění v řadě bodů
 8. VY_32_INOVACE_F0308 -  Interference vlnění
 9. VY_32_INOVACE_F0309 -  Stojaté vlnění
 10. VY_32_INOVACE_F0310 -  Huygensův princip
 11. VY_32_INOVACE_F0311 -  Lom vlnění
 12. VY_32_INOVACE_F0312 -  Odraz vlnění
 13. VY_32_INOVACE_F0313 -  Zobrazení čočkou
 14. VY_32_INOVACE_F0314 -  Zobrazení zrcadly
 15. VY_32_INOVACE_F0315 -  Ohyb na štěrbině
 16. VY_32_INOVACE_F0316 -  Fotoelektrický jev
 17. VY_32_INOVACE_F0317 -  Radioaktivní rozpady
 18. VY_32_INOVACE_F0318 -  Princip laseru
 19. VY_32_INOVACE_F0319 -  Vlastnosti plynů
 20. VY_32_INOVACE_F0320 -  Děje v plynech

Chemie

Soubor návodů k laboratorním cvičením (praktikum chemie)

 1. VY_32_INOVACE_Ch0101 -  Filtrace
 2. VY_32_INOVACE_Ch0102 -  Dekantace, sublimace
 3. VY_32_INOVACE_Ch0103 -  Krystalizace
 4. VY_32_INOVACE_Ch0104 -  Destilace
 5. VY_32_INOVACE_Ch0105 -  Extrakce
 6. VY_32_INOVACE_Ch0106 -  Chromatografie
 7. VY_32_INOVACE_Ch0107 -  Acidimetrie – stanovení NaOH
 8. VY_32_INOVACE_Ch0108 -  Acidimetrie – stanovení přechodné tvrdosti vody
 9. VY_32_INOVACE_Ch0109 -  Chelatometrie – stanovení kationtů Ca2+ a Mg2+ ve vodě
 10. VY_32_INOVACE_Ch0110 -  Manganometrie – příprava odměrného roztoku a stanovení jeho faktoru
 11. VY_32_INOVACE_Ch0111 -  Manganometrie – stanovení H2O2
 12. VY_32_INOVACE_Ch0112 -  Gravimetrie – stanovení Fe v FeSO4 . 7 H2O
 13. VY_32_INOVACE_Ch0113 -  Plynoměrné stanovení CaCO3
 14. VY_32_INOVACE_Ch0114 -  Rychlost chemických reakcí
 15. VY_32_INOVACE_Ch0115 -  Kvalitativní analýza organických sloučenin
 16. VY_32_INOVACE_Ch0116 -  Analýza rostlinného nebo živočišného popela
 17. VY_32_INOVACE_Ch0117 -  Reakce mědi a jejích sloučenin
 18. VY_32_INOVACE_Ch0118 -  Reakce sacharidů
 19. VY_32_INOVACE_Ch0119 -  Reakce aminokyselin a bílkovin
 20. VY_32_INOVACE_Ch0120 -  Biokatalyzátory – enzymy

Biochemie

 1. VY_32_INOVACE_Ch0201 -  Aminokyseliny
 2. VY_32_INOVACE_Ch0202 -  Lipidy
 3. VY_32_INOVACE_Ch0203 -  Substituční deriváty karboxylových kyselin
 4. VY_32_INOVACE_Ch0204 -  Terpeny - základní zástupci, složení, význam
 5. VY_32_INOVACE_Ch0205 -  Steroidy
 6. VY_32_INOVACE_Ch0206 -  Monosacharidy - rozdělení, konfigurační souvislosti, používané vzorce
 7. VY_32_INOVACE_Ch0207 -  Monosacharidy - fyzikální a chemické vlastnosti
 8. VY_32_INOVACE_Ch0208 -  Oligosacharidy
 9. VY_32_INOVACE_Ch0209 -  Polysacharidy - rozdělení a základní zástupci
 10. VY_32_INOVACE_Ch0210 -  Nukleové kyseliny - chemické složení, struktura, funkce
 11. VY_32_INOVACE_Ch0211 -  Polypeptidy a bílkoviny - chemické složení, struktura, funkce
 12. VY_32_INOVACE_Ch0212 -  Metabolismus lipidů - odbourávání
 13. VY_32_INOVACE_Ch0213 -  Metabolismus lipidů - vznik
 14. VY_32_INOVACE_Ch0214 -  Fotosyntéza - světelná fáze
 15. VY_32_INOVACE_Ch0215 -  Fotosyntéza - Calvinův cyklus
 16. VY_32_INOVACE_Ch0216 -  Metabolismus sacharidů
 17. VY_32_INOVACE_Ch0217 -  Metabolismus bílkovin, peptidů a aminokyselin
 18. VY_32_INOVACE_Ch0218 -  Citrátový cyklus
 19. VY_32_INOVACE_Ch0219 -  Biosyntéza nukleových kyselin
 20. VY_32_INOVACE_Ch0220 -  Heterocykly

Chemické výpočty

 1. VY_32_INOVACE_Ch0301 -  Roztoky - rozpustnost
 2. VY_32_INOVACE_Ch0302 -  Roztoky - hmotnostní zlomek
 3. VY_32_INOVACE_Ch0303 -  Roztoky - objemový zlomek
 4. VY_32_INOVACE_Ch0304 -  Roztoky - látková koncentrace
 5. VY_32_INOVACE_Ch0305 -  Roztoky - směšovací rovnice
 6. VY_32_INOVACE_Ch0306 -  Roztoky - zřeďovací rovnice
 7. VY_32_INOVACE_Ch0307 -  Úpravy redoxních rovnic
 8. VY_32_INOVACE_Ch0308 -  Redoxní rovnice - disproporcionace, synproporcionace
 9. VY_32_INOVACE_Ch0309 -  Redoxní rovnice - vyšší obtížnost
 10. VY_32_INOVACE_Ch0310 -  Zkrácený iontový zápis
 11. VY_32_INOVACE_Ch0311 -  Výpočty z chemických rovnic
 12. VY_32_INOVACE_Ch0312 -  Výpočty z chemických rovnic - roztoky
 13. VY_32_INOVACE_Ch0313 -  Výpočty z chemických rovnic - nadbytek
 14. VY_32_INOVACE_Ch0314 -  Termochemie - 1. a 2. termochemický zákon
 15. VY_32_INOVACE_Ch0315 -  Termochemie - slučovací a spalné teplo
 16. VY_32_INOVACE_Ch0316 -  Srážecí rovnováhy
 17. VY_32_INOVACE_Ch0317 -  Výpočty pH
 18. VY_32_INOVACE_Ch0318 -  Výpočty základních veličin
 19. VY_32_INOVACE_Ch0319 -  Výpočty z chemického vzorce
 20. VY_32_INOVACE_Ch0320 -  Výpočty chemického vzorce

Matematika

Analytická geometrie

 1. VY_32_INOVACE_M0101 -  Vzájemná poloha přímek v E3
 2. VY_32_INOVACE_M0102 -  Vzájemná poloha přímky a roviny
 3. VY_32_INOVACE_M0103 -  Vzájemná poloha rovin
 4. VY_32_INOVACE_M0104 -  Odchylka přímek v E3
 5. VY_32_INOVACE_M0105 -  Odchylka přímky a roviny
 6. VY_32_INOVACE_M0106 -  Odchylka rovin
 7. VY_32_INOVACE_M0107 -  Vzdálenost bodu od roviny
 8. VY_32_INOVACE_M0108 -  Vzdálenost bodu od přímky
 9. VY_32_INOVACE_M0109 -  Vzdálenost mimoběžek
 10. VY_32_INOVACE_M0110 -  Autotest: Metrické úlohy v E3
 11. VY_32_INOVACE_M0111 -  Kuželosečky - úvod do tématu
 12. VY_32_INOVACE_M0112 -  Kružnice - prezentace
 13. VY_32_INOVACE_M0113 -  Kružnice - pracovní list
 14. VY_32_INOVACE_M0114 -  Elipsa - prezentace
 15. VY_32_INOVACE_M0115 -  Elipsa - pracovní list
 16. VY_32_INOVACE_M0116 -  Parabola - prezentace
 17. VY_32_INOVACE_M0117 -  Parabola - pracovní list
 18. VY_32_INOVACE_M0118 -  Hyperbola - prezentace
 19. VY_32_INOVACE_M0119 -  Hyperbola - pracovní list
 20. VY_32_INOVACE_M0120 -  Autotest: Kuželosečky

Diferenciální počet

 1. VY_32_INOVACE_M0201 -  Limita - zavedení pojmu
 2. VY_32_INOVACE_M0202 -  Vlastní a nevlastní limity ve vlastním bodě
 3. VY_32_INOVACE_M0203 -  Počítání s nevlastními hodnotami
 4. VY_32_INOVACE_M0204 -  Vlastní a nevlastní limity ve vlastních a nevlastních bodech
 5. VY_32_INOVACE_M0205 -  Geometrický význam nevlastní limity ve vlastním bodě
 6. VY_32_INOVACE_M0206 -  Geometrický význam vlastní limity v nevlastním bodě
 7. VY_32_INOVACE_M0207 -  Geometrický význam nevlastní limity v nevlastním bodě
 8. VY_32_INOVACE_M0208 -  Užití dalších základních limit
 9. VY_32_INOVACE_M0209 -  Odhady limit užitím grafů funkcí
 10. VY_32_INOVACE_M0210 -  Autotest: Limita funkce
 11. VY_32_INOVACE_M0211 -  Derivace funkce - zavedení pojmu
 12. VY_32_INOVACE_M0212 -  Logaritmická derivace
 13. VY_32_INOVACE_M0213 -  Derivace funkce dané implicitně
 14. VY_32_INOVACE_M0214 -  Aplikace derivací - výpočet limit l`Hospitalovým pravidlem
 15. VY_32_INOVACE_M0215 -  Aplikace derivací - monotonnost
 16. VY_32_INOVACE_M0216 -  Aplikace derivací - výpočet lokálních extrémů
 17. VY_32_INOVACE_M0217 -  Aplikace derivací - konvexnost a konkávnost
 18. VY_32_INOVACE_M0218 -  Aplikace limit a derivací: Průběh funkce
 19. VY_32_INOVACE_M0219 -  Přehled základních úloh o funkci a jejím grafu
 20. VY_32_INOVACE_M0220 -  Autotest: Derivace a její aplikace

Integrální počet

 1. VY_32_INOVACE_M0301 -  Primitivní funkce - zavedení pojmu
 2. VY_32_INOVACE_M0302 -  Substituční metoda
 3. VY_32_INOVACE_M0303 -  Substituce vedoucí k řešení integrálu vedoucího k výsledku arcsin x
 4. VY_32_INOVACE_M0304 -  Substituce vedoucí k řešení integrálu vedoucího k výsledku arctg x
 5. VY_32_INOVACE_M0305 -  Metoda per partes
 6. VY_32_INOVACE_M0306 -  Rozklad na parciální zlomky
 7. VY_32_INOVACE_M0307 -  Integrace racionálních lomených funkcí s rozložitelným jmenovatelem
 8. VY_32_INOVACE_M0308 -  Integrace racionálních lomených funkcí s nerozložitelným jmenovatelem
 9. VY_32_INOVACE_M0309 -  Určitý integrál - zavedení pojmu
 10. VY_32_INOVACE_M0310 -  Autotest: Primitivní funkce a neurčitý integrál
 11. VY_32_INOVACE_M0311 -  Substituce v určitém integrálu
 12. VY_32_INOVACE_M0312 -  Obsah plochy omezené křivkou
 13. VY_32_INOVACE_M0313 -  Autotest: Aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti
 14. VY_32_INOVACE_M0314 -  Objem rotačního tělesa
 15. VY_32_INOVACE_M0315 -  Autotest: Aplikace určitého integrálu - objem rotačního tělesa
 16. VY_32_INOVACE_M0316 -  Délka oblouku křivky
 17. VY_32_INOVACE_M0317 -  Povrch rotačního tělesa
 18. VY_32_INOVACE_M0318 -  Nevlastní integrál vlivem meze
 19. VY_32_INOVACE_M0319 -  Nevlastní integrál vlivem funkce
 20. VY_32_INOVACE_M0320 -  Autotest: Nevlastní integrál

ICT

Programování a algoritmizace (LEGO roboti)

 1. VY_32_INOVACE_ICT0101 -  Přímé programování robota - jízda vpřed a vzad
 2. VY_32_INOVACE_ICT0102 -  Přímé programování robota - jízda do čtverce
 3. VY_32_INOVACE_ICT0103 -  Přímé programování robota - reakce na překážku
 4. VY_32_INOVACE_ICT0104 -  Přímé programování robota - reakce na zvuk
 5. VY_32_INOVACE_ICT0105 -  NXT programování robota - jízda vpřed a vzad
 6. VY_32_INOVACE_ICT0106 -  NXT programování robota - jízda do čtverce
 7. VY_32_INOVACE_ICT0107 -  NXT programování robota - jízda do kruhu
 8. VY_32_INOVACE_ICT0108 -  NXT programování robota - reakce na překážku (tlakový senzor)
 9. VY_32_INOVACE_ICT0109 -  NXT programování robota - reakce na zvuk (zrychlení)
 10. VY_32_INOVACE_ICT0110 -  NXT programování robota - reakce na zvuk (tanec)
 11. VY_32_INOVACE_ICT0111 -  NXT programování robota - reakce na vzdálenost (ultrazvukový senzor)
 12. VY_32_INOVACE_ICT0112 -  NXT programování robota - nalezení černé čáry
 13. VY_32_INOVACE_ICT0113 -  NXT programování robota - jízda po čáře
 14. VY_32_INOVACE_ICT0114 -  NXT programování robota - rozpoznávání barev
 15. VY_32_INOVACE_ICT0115 -  NXT programování robota - měření reakční doby
 16. VY_32_INOVACE_ICT0116 -  NXT programování robota - výpis textu
 17. VY_32_INOVACE_ICT0117 -  NXT programování robota - generování zvuku
 18. VY_32_INOVACE_ICT0118 -  NXT programování robota - vlastní příkazové moduly
 19. VY_32_INOVACE_ICT0119 -  NXT programování robota - detekce objektu
 20. VY_32_INOVACE_ICT0120 -  NXT programování robota - přeprava objektu

Zeměpis

Přírodní zóny Země, světové obyvatelstvo

 1. VY_32_INOVACE_Z0101 -  Biosféra - flóra
 2. VY_32_INOVACE_Z0102 -  Biosféra - fauna
 3. VY_32_INOVACE_Z0103 -  Biosféra - flóra a fauna
 4. VY_32_INOVACE_Z0104 -  Tropický pás
 5. VY_32_INOVACE_Z0105 -  Vlhké tropy
 6. VY_32_INOVACE_Z0106 -  Střídavě vlhké tropy
 7. VY_32_INOVACE_Z0107 -  Pouště tropů a subtropů
 8. VY_32_INOVACE_Z0108 -  Problémy tropických oblastí
 9. VY_32_INOVACE_Z0109 -  Tropy
 10. VY_32_INOVACE_Z0110 -  Subtropy s obdobím zimních dešťů
 11. VY_32_INOVACE_Z0111 -  Subtropy s obdobím letních dešťů
 12. VY_32_INOVACE_Z0112 -  Subtropy
 13. VY_32_INOVACE_Z0113 -  Pouště a stepi mírného pásu
 14. VY_32_INOVACE_Z0114 -  Lesy mírných šířek
 15. VY_32_INOVACE_Z0115 -  Subpolární a polární oblasti
 16. VY_32_INOVACE_Z0116 -  Mírný, subpolární a polární pás
 17. VY_32_INOVACE_Z0117 -  Světové obyvatelstvo - rozmístění,migrace
 18. VY_32_INOVACE_Z0118 -  Světové obyvatelstvo - rozmístění,migrace
 19. VY_32_INOVACE_Z0119 -  Světové obyvatelstvo - rasy, národy
 20. VY_32_INOVACE_Z0120 -  Světové obyvatelstvo - rasy, národy

Česká republika

 1. VY_32_INOVACE_Z0201 -  ČR - poloha, rozloha, přírodní nej
 2. VY_32_INOVACE_Z0202 -  ČR - geologie a geomorfologie
 3. VY_32_INOVACE_Z0203 -  ČR - podnebí
 4. VY_32_INOVACE_Z0204 -  ČR - vodstvo
 5. VY_32_INOVACE_Z0205 -  ČR - půdy
 6. VY_32_INOVACE_Z0206 -  ČR - ochrana přírody
 7. VY_32_INOVACE_Z0207 -  ČR - obyvatelstvo
 8. VY_32_INOVACE_Z0208 -  ČR – sídla a administrativní členění
 9. VY_32_INOVACE_Z0209 -  ČR - hospodářství I.
 10. VY_32_INOVACE_Z0210 -  ČR - hospodářství II.
 11. VY_32_INOVACE_Z0211 -  ČR - hospodářství III.
 12. VY_32_INOVACE_Z0212 -  ČR - doprava
 13. VY_32_INOVACE_Z0213 -  ČR - cestovní ruch
 14. VY_32_INOVACE_Z0214 -  ČR - Praha a Středočeský kraj
 15. VY_32_INOVACE_Z0215 -  ČR - Jihočeský kraj a Plzeňský kraj
 16. VY_32_INOVACE_Z0216 -  ČR - Karlovarský kraj a Ústecký kraj
 17. VY_32_INOVACE_Z0217 -  ČR - Liberecký kraj a Královehradecký kraj
 18. VY_32_INOVACE_Z0218 -  ČR - Pardubický kraj a kraj Vysočina
 19. VY_32_INOVACE_Z0219 -  ČR - Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
 20. VY_32_INOVACE_Z0220 -  ČR - Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Základy společenských věd

Sociologie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0101 -  Menšiny žijící v ČR - Číňané
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0102 -  Menšiny žijící v ČR - Mongolové
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0103 -  Menšiny žijící v ČR - Rusové
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0104 -  Menšiny žijící v ČR - Vietnamci
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0105 -  Menšiny žijící v ČR - Romové
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0106 -  Menšiny žijící v ČR – obyvatelé Zakavkazska
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0107 -  Menšiny žijící v ČR - Ukrajinci
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0108 -  Legální drogy
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0109 -  Ilegální drogy
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0110 -  Homosexualita
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0111 -  Genderová problematika
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0112 -  Domácí násilí
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0113 -  Vlčí děti
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0114 -  Sociální komunikace
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0115 -  Kultura
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0116 -  Životní cyklus
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0117 -  Sociální skupiny
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0118 -  Netolerance, xenofobie, rasismus
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0119 -  Teorie primárních skupin
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0120 -  Teorie referenčních skupin

Ekonomie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0201 -  Ekonomické statky a služby
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0202 -  Peníze
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0203 -  Základní tržní kategorie - nabídka
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0204 -  Základní tržní kategorie - poptávka
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0205 -  Základní tržní kategorie - cena
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0206 -  Základní tržní kategorie - konkurence
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0207 -  Bankovní soustava
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0208 -  Česká národní banka
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0209 -  Burza
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0210 -  Práce
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0211 -  Nezaměstnanost
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0212 -  Státní rozpočet
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0213 -  Daně
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0214 -  Daň z přidané hodnoty
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0215 -  Osobní finance - přebytek volných finančních prostředků
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0216 -  Osobní finance - nedostatek volných finančních prostředků
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0217 -  Inflace
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0218 -  Podnikání
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0219 -  Výzmamní čestí ekonomové
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0220 -  Evropská unie - symboly

Filozofie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0301 -  Úvod do filozofie
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0302 -  Základní filozofická otázka
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0303 -  Antická filozofie - úvod
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0304 -  Předsókratovské období antické filozofie
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0305 -  Sókratovské období antické filozofie
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0306 -  Sókratés
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0307 -  Platón - život, ontologie
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0308 -  Platón – nauka o duši, gnoseologie, politologie
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0309 -  Aristotelés
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0310 -  Aristotelés - etika, význam, opakování
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0311 -  Posókratovské období antické filozofie - úvod, stoicismus
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0312 -  Epikureismus
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0313 -  Filozofie středověku - úvod, periodizace
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0314 -  Patristika
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0315 -  Scholastika, vliv arabské filozofie
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0316 -  Reformace, novověká filozofie - počátky, periodizace
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0317 -  Racionalismus
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0318 -  Empirismus
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0319 -  Immanuel Kant
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0320 -  Německý idealismus

Politologie

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0401 -  Ideologie
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0402 -  Státní symboly
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0403 -  Feminizmus
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0404 -  Občanská společnost
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0405 -  Politika
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0406 -  Liberalizmus
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0407 -  Charta 77
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0408 -  Demokracie
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0409 -  Pol. strany, pol. pluralizmus, volby
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0410 -  Listina základních práv a svobod
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0411 -  Ústava ČR
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0412 -  Machiavelli
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0413 -  Základní zákon státu
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0414 -  Státověda
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0415 -  Eurozóna
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0416 -  Historie EU
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0417 -  Orgány EU
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0418 -  Mezinárodní vztahy
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0419 -  Rasizmus
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0420 -  Socializmus a komunizmus

Religionistika

 1. VY_32_INOVACE_ZSV0501 -  Podstata religionistiky
 2. VY_32_INOVACE_ZSV0502 -  Terminologie religionistiky
 3. VY_32_INOVACE_ZSV0503 -  Světová náboženství
 4. VY_32_INOVACE_ZSV0504 -  Křesťanské svátky
 5. VY_32_INOVACE_ZSV0505 -  Učedníci Kristovi
 6. VY_32_INOVACE_ZSV0506 -  Počátky křesťanství
 7. VY_32_INOVACE_ZSV0507 -  Církevní řády
 8. VY_32_INOVACE_ZSV0508 -  Světci a světice
 9. VY_32_INOVACE_ZSV0509 -  Islám
 10. VY_32_INOVACE_ZSV0510 -  Pět sloupů víry
 11. VY_32_INOVACE_ZSV0511 -  Muhammad
 12. VY_32_INOVACE_ZSV0512 -  Islámské tradice
 13. VY_32_INOVACE_ZSV0513 -  Sidhártha Gautama
 14. VY_32_INOVACE_ZSV0514 -  Tibetský buddhizmus
 15. VY_32_INOVACE_ZSV0515 -  Vývojové etapy hinduizmu
 16. VY_32_INOVACE_ZSV0516 -  Hinduistický pantheon
 17. VY_32_INOVACE_ZSV0517 -  Mahátma Gándhí
 18. VY_32_INOVACE_ZSV0518 -  Hinduistická etika
 19. VY_32_INOVACE_ZSV0519 -  Typy sekt
 20. VY_32_INOVACE_ZSV0520 -  Znaky sekt

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost pro nižší gymnázium

 1. VY_62_INOVACE_FG0101 -  Rozpočet - motivační doplňovačka
 2. VY_62_INOVACE_FG0102 -  Příjmy a výdaje domácnosti
 3. VY_62_INOVACE_FG0103 -  Rozpočet domácnosti
 4. VY_62_INOVACE_FG0104 -  Osobní rozpočet
 5. VY_62_INOVACE_FG0105 -  Nakládání s penězi
 6. VY_62_INOVACE_FG0106 -  Inflace - motivační doplňovačka
 7. VY_62_INOVACE_FG0107 -  Inflace
 8. VY_62_INOVACE_FG0108 -  Reklamace - motivační doplňovačka
 9. VY_62_INOVACE_FG0109 -  Reklamace
 10. VY_62_INOVACE_FG0110 -  Nabídka půjčky
 11. VY_62_INOVACE_FG0111 -  Funkce a služby bank
 12. VY_62_INOVACE_FG0112 -  Platební karty - test
 13. VY_62_INOVACE_FG0113 -  Platební karty, pravidla jejich bezpečného použití
 14. VY_62_INOVACE_FG0114 -  Pojištění – definice, druhy, využití
 15. VY_62_INOVACE_FG0115 -  Pojištění – motivační osmisměrka
 16. VY_62_INOVACE_FG0116 -  Nakládání s penězi – mzda, příjmy a výdaje domácnosti
 17. VY_62_INOVACE_FG0117 -  Poptávka, nabídka - doplňovačka
 18. VY_62_INOVACE_FG0118 -  Vliv poptávky a nabídky na tvorbu ceny
 19. VY_62_INOVACE_FG0119 -  Porušení práv spotřebitele
 20. VY_62_INOVACE_FG0120 -  Práva spotřebitele - test

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 1

 1. VY_62_INOVACE_FG0201 -  Česká národní banka
 2. VY_62_INOVACE_FG0202 -  Lidé a peníze
 3. VY_62_INOVACE_FG0203 -  Banky
 4. VY_62_INOVACE_FG0204 -  Bezhotovostní platební styk
 5. VY_62_INOVACE_FG0205 -  Hotovostní placení
 6. VY_62_INOVACE_FG0206 -  Platební karty
 7. VY_62_INOVACE_FG0207 -  Finanční produkty určené k ukládání peněz
 8. VY_62_INOVACE_FG0208 -  Osobní aktiva a pasiva
 9. VY_62_INOVACE_FG0209 -  Druhy pojištění
 10. VY_62_INOVACE_FG0210 -  Peníze a finanční produkty-opakování
 11. VY_62_INOVACE_FG0211 -  Zdroje veřejných rozpočtů
 12. VY_62_INOVACE_FG0212 -  Sociální funkce státu, sociální systém
 13. VY_62_INOVACE_FG0213 -  Úřad práce
 14. VY_62_INOVACE_FG0214 -  Jak se ucházet o práci
 15. VY_62_INOVACE_FG0215 -  Ekonomika domácnosti
 16. VY_62_INOVACE_FG0216 -  Osobní rozpočet
 17. VY_62_INOVACE_FG0217 -  Domácí účetnictví
 18. VY_62_INOVACE_FG0218 -  Spotřební koš české domácnosti
 19. VY_62_INOVACE_FG0219 -  Ekonomika domácnosti
 20. VY_62_INOVACE_FG0220 -  Sociální funkce státu

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 2

 1. VY_62_INOVACE_FG0301 -  Úvěr, poskytnutí úvěru
 2. VY_62_INOVACE_FG0302 -  Účelové a neúčelové úvěry
 3. VY_62_INOVACE_FG0303 -  Deficit domácího rozpočtu
 4. VY_62_INOVACE_FG0304 -  Dluhy, dluhová past
 5. VY_62_INOVACE_FG0305 -  Leasing
 6. VY_62_INOVACE_FG0306 -  Hypotéka, bydlení
 7. VY_62_INOVACE_FG0307 -  Hospodaření domácnosti
 8. VY_62_INOVACE_FG0308 -  Duševní vlastnictví
 9. VY_62_INOVACE_FG0309 -  Domácnost a dělba práce
 10. VY_62_INOVACE_FG0310 -  Produkty denní potřeby
 11. VY_62_INOVACE_FG0311 -  Trh práce, kvalifikace
 12. VY_62_INOVACE_FG0312 -  Získávání práce, profesní mobilita
 13. VY_62_INOVACE_FG0313 -  Odměňování za práci
 14. VY_62_INOVACE_FG0314 -  Zaměstnání a podnikání
 15. VY_62_INOVACE_FG0315 -  Slevy
 16. VY_62_INOVACE_FG0316 -  Reklama
 17. VY_62_INOVACE_FG0317 -  Záruční doba a reklamace
 18. VY_62_INOVACE_FG0318 -  Chování spotřebitele
 19. VY_62_INOVACE_FG0319 -  Pracovní právo
 20. VY_62_INOVACE_FG0320 -  Zabezpečení, životní pojištění

Finanční gramotnost pro vyšší gymnázium 3

 1. VY_62_INOVACE_FG0401 -  Právo na zaměstnání
 2. VY_62_INOVACE_FG0402 -  Pracovní poměr
 3. VY_62_INOVACE_FG0403 -  Pracovní smlouva
 4. VY_62_INOVACE_FG0404 -  Skončení pracovního poměru
 5. VY_62_INOVACE_FG0405 -  Pracovní doba
 6. VY_62_INOVACE_FG0406 -  Dovolená na zotavenou
 7. VY_62_INOVACE_FG0407 -  Pracovní podmínky žen
 8. VY_62_INOVACE_FG0408 -  Pracovní podmínky mladistvých
 9. VY_62_INOVACE_FG0409 -  Odpovědnost zaměstnance za škodu
 10. VY_62_INOVACE_FG0410 -  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 11. VY_62_INOVACE_FG0411 -  Rodinný rozpočet v Excelu
 12. VY_62_INOVACE_FG0412 -  Cena
 13. VY_62_INOVACE_FG0413 -  Inflace
 14. VY_62_INOVACE_FG0414 -  Rodinné finance
 15. VY_62_INOVACE_FG0415 -  Finanční a ekonomická gramotnost
 16. VY_62_INOVACE_FG0416 -  Osobní finance
 17. VY_62_INOVACE_FG0417 -  Jak nakládat s penězi
 18. VY_62_INOVACE_FG0418 -  Osobní finanční plán
 19. VY_62_INOVACE_FG0419 -  Srovnání investičních možností
 20. VY_62_INOVACE_FG0420 -  Finanční chyby českých domácností
Zde je PDF verze katalogu DUM, který máte aktuálně zobrazen v html formátu.