Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 bude pro školní rok 2017/2018 přijímat uchazeče do těchto oborů vzdělání a forem vzdělávání

vzdělávání

přijímaní uchazeči

obor vzdělání

délka

forma

počet

ročník

79-41-K/41 Gymnázium

4 roky

denní

30

9. ročník ZŠ

79-41-K/81 Gymnázium

8 let

denní

30

5. ročník ZŠ

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy stanovil kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole v 1. kole přijímacího řízení do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání. Tato kritéria jsou uveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Hodnocení uchazečů

Uchazeči budou při přijímacím řízení hodnoceni podle:

a)    hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky podle
§ 60 odst. 5) a § 60b odst. 2 školského zákona,
c)     výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Výsledné hodnocení uchazeče bude stanoveno jako součet bodového hodnocení jednotlivých složek, jejichž podíl na celkovém hodnocení bude následující:

a)    body za průměrný prospěch na vysvědčení za poslední 3 pololetí – maximálně 30 bodů,

b)    body za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura – maximálně 50 bodů,

c)     body za test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů,

d)    body za umístění ve vybraných soutěžích – maximálně 10 bodů.

Pro přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodující pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Toto pořadí bude určeno tak, že uchazeči budou seřazeni sestupně podle výsledného bodového hodnocení. V případě rovnosti výsledného bodového hodnocení více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za testy a v případě rovnosti bodů za testy více uchazečů budou tito vzájemně seřazeni sestupně podle bodů za test z matematiky.

Výjimky

Pokud uchazeči v některém z posledních tří pololetí školní docházky nebylo vydáno vysvědčení spádovou školou nebo jinou školou zapsanou v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, budou výsledky tohoto uchazeče z předchozího vzdělávání bodově hodnoceny tříčlennou komisí na základě předložených dokladů o předchozím vzdělávání a pohovoru s uchazečem (viz. kritéria přijímacího řízení).

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem před tříčlennou komisí (viz. kritéria přijímacího řízení).

Pro hodnocení těchto uchazečů bude vytvořeno „pořadí uchazečů podle redukovaného hodnocení“ přijímacího řízení – tj. hodnocení bez bodů za test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Pořadí uchazečů podle redukovaného hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona, která se bude skládat z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté gymnázium – obor 79-41-K/41

- 12. dubna a 19. dubna 2017 (1. a 2. řádný termín)

- 11. května a 12. května 2017 (1. a 2. náhradní termín)

Osmileté gymnázium – obor 79-41-K/81

- 18. dubna a 20. dubna 2017 (1. a 2. řádný termín)

- 11. května a 12. května 2017 (1. a 2. náhradní termín)

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v řádném termínu:

- v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,

- v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

V náhradní termínu bude konat jednotné testy uchazeč, který se pro vážné důvody k vykonání testů v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu.

Pozvánku k vykonání testů v řádném termínu zašle ředitel školy uchazeči 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

Podávání přihlášek

Přihláška se podává řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí.

Formulář přihlášky je ke stažení na internetových stránkách školy v záložce „Přijímací řízení“.

Počet přihlášek

Každý uchazeč má možnost podat 2 přihlášky – na 2 školy nebo na 2 různé obory téže školy.

Nelze podat přihlášku dvakrát na stejný obor na jedné škole.

Termín pro odevzdání přihlášek

1. března 2017

V uvedeném termínu musí být přihláška doručena do školy.

Vyplňování přihlášky

Uváděné střední školy

-       Uchazeč na přihlášce uvádí obě střední školy, na které se hlásí.

-       Je nutné na obou podávaných přihláškách uvést školy ve stejném pořadí.

-       Pořadí, v jakém uchazeč školy uvede, bude má rozhodující vliv na termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky.

Údaje o naší škole

Název střední školy

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Obor vzdělání

79-41-K/41 Gymnázium (uvádí se pro čtyřleté gymnázium),

79-41-K/81 Gymnázium (uvádí se pro osmileté gymnázium)

Jednotná zkouška

Tuto kolonku vyplňuje pouze uchazeč, který do 30. 11. 2016 podal přihlášku také na obor Gymnázium se sportovní přípravou.

V takovém případě uchazeč zvolí údaj ANO / NE, podle toho, na které škole bude konat jednotnou přijímací zkoušku ve druhém termínu – nehodící se údaj se šrtne.

Termín školní přijímací zkoušky

Neuvádí se. (Školní přijímací zkouška se nekoná.)

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Nevyžaduje se.

Prospěch uchazeče ze ZŠ

Vyplní se klasifikace ze všech povinných vyučovacích předmětů a průměrný prospěch na vysvědčení za níže uvedená pololetí – potvrzené základní školou

a)     obor 79-41-K/81 – za 1. a 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ

b)     obor 79-41-K/41 – za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

Není-li klasifikace za výše zmíněná období na přihlášce uvedena nebo není potvrzena základní školou, je nutné k přihlášce doložit ověřené kopie vysvědčení ze základní školy za příslušná období.

Další doklady

Diplomy ze soutěží

Pokud se uchazeč v tomto (případně minulém) školním roce umístil do 3. místa v okresním nebo krajském kole některých soutěží, může za toto umístění získat body navíc. V takovém případě je nutno nejpozději 26. dubna 2017 doložit umístění v soutěži originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu. Jedná se o následující soutěže vyhlášené MŠMT jako soutěže typu A:

A1       – Matematická olympiáda,

A2       – Fyzikální olympiáda,

A3       – Chemická olympiáda,

A4       – Biologická olympiáda,

A5       – Soutěže v cizích jazycích,

A6       – Olympiáda v českém jazyce,

A7       – Dějepisná olympiáda,

A8       – Zeměpisná olympiáda,

A10     – Matematický klokan,

A11     – Astronomická olympiáda,

A13     – Pythagoriáda.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2017 na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy http://gyza.cz/.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. V seznamu bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče, datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě. Seznam bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole bude do 3. května 2017 připraveno v kanceláři školy k osobnímu převzetí. Dne 3. května budou nepřevzatá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům uchazečů poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Postup po vyhodnocení přijímacího řízení

Přijatí uchazeči

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Doporučujeme doručit zápisový lístek osobně do školy.

Lhůta 10 pracovních dnů pro doručení zápisového lístku se počítá ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepřijatí uchazeči

Mají právo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Mohou se přihlásit do dalších kol přijímacího řízení v případě jejich vyhlášení.

V případě úspěchu v odvolacím řízení má uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, právo uplatnit zápisový lístek ještě jednou na škole, na které byl přijat na základě odvolání.

V případě zájmu o podrobnější informace se obracejte na ředitele školy, případně na výchovnou poradkyni.

Kontakty

ředitel školy

Mgr. Martin Paclík

tel.: 583 416 380

e-mail: reditel@gyza.cz

výchovná poradkyně

Mgr. Blanka Horvátová

tel.: 583 411 138

e-mail: blanka.horvatova@gyza.cz