Přehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž škola jedná a rozhoduje :

Zákony

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004/Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 84/2005, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění
 • Vyhláška č. 107/2005, o školním stravování
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění

Vnitřní směrnice

 • Školní řád, č.j. 16/2007
 • Organizační řád, č.j. 27/2006
 • Směrnice k poskytování informací, č.j. 28/2006

Právní předpisy, podle nichž škola jedná a rozhoduje jsou k nahlédnutí v pracovních dnech od 8:00 do 15:30 hodin v kanceláři školy (1. patro, číslo dveří 56).