Informace o škole

Základní údaje

Název: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Sídlo: náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 49 589 687
Resortní identifikátor: 600 018 008
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc

(IČO 60 609 460)

Součásti školy: Gymnázium – IZO: 102 692 165 – kapacita: 840

Školní jídelna – IZO: 102 992 339 – kapacita: 500

Odloučené pracoviště: Vodní 27, 789 85 Mohelnice
Obory vzdělání:

kód

obor vzdělání

forma studia

79-41-K/401

Gymnázium – všeobecné (4leté)

denní

79-41-K/801

Gymnázium – všeobecné (8leté)

denní

Ředitel školy: Mgr. Martin Paclík, (tel. 583 416 380, e-mail: reditel@gyza.cz)

jmenován v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 29.7. 2004 a se souhlasem MŠMT ze dne 7.7. 2004 s účinností od 1. srpna 2004.

Jmenování podepsal Ing. Jan Březina, hejtman Olomouckého kraje.

Kontakty

Adresa pro doručování: náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
Telefon: kancelář – 583 411 138, ředitelna – 583 416 380
Fax: 583 416 380
E-mail: posta@gyza.cz
Internetová adresa: http://www.gyza.cz

Způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 24324/2001-14 ze dne 25. září 2001 se příspěvková organizace Gymnáziu, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, stala s účinností od 1.10.2001 příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydal po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 20.12.2001 zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci pod č.j. 4590/2001.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola a školní jídelna. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.

Pravomoc a působnost ředitele

jsou vymezeny ustanoveními § 164 – 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Ředitel školy

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 zákona,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel dále

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 školského zákona v souladu s účelem, na který byly přiděleny
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy
 • uznání dosaženého vzdělání

(Při rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.)

Organizační struktura

Organizační struktura je popsána v Organizačním řádu Gymnázia Zábřeh vydaném 28.12. 2006 pod č.j. 27/2006. Organizační schéma je přílohou tohoto organizačního řádu.

Organizační schéma