OZNÁMENÍ KONÁNÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem (Olomoucký kraj). Průběh voleb bude zajištěn tříčlennou volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole a na stránkách http://gyza.cz/.

Termín:

19. 10. 2017 od  9:00 do 17:00 hodin

Místo:

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

kancelář zástupce ředitele – 1. patro, číslo dveří 55

Složení rady

Školská rada Gymnázia Zábřeh bude mít 6 členů. Z toho 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy jmenuje Olomoucký kraj. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Způsob volby

Osoba oprávněná volit (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák) se dostaví k volbám ve stanoveném termínu. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Na hlasovacím lístku osoba oprávněná volit vyznačí nejvýše dva kandidáty
a hlasovací lístek vhodí do zapečetěné schránky. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle stanoveného pořadí.

Jména kandidátů na členství  ve školské radě budou zveřejněna 14 dnů před konáním voleb na nástěnce ve vestibulu školy a na stránkách http://gyza.cz/.

Návrh kandidátů

Návrhy kandidátů na členství ve školské radě mohou podávat zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci písemně na formuláři, který si lze vyzvednout v kanceláři školy, nebo stáhnout ze stránek  http://gyza.cz/. Návrh musí obsahovat osobní údaje navrhovaného kandidáta a jeho souhlas s kandidaturou. Návrhy je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději do 2. 10. 2017.

V Zábřehu 15. 9. 2017

Mgr. Martin Paclík v.r.

ředitel školy

Dokumenty, související s volbami:

·         Oznámení konání voleb členů ŠR

·         Formulář: Návrh kandidáta

·         Volební řád

·         Navržení kandidáti

·         Volební lístek

·         Informační leták o způsobu volby